Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
EL
4
31
DVR
Quick Guide



 







 
 





 
 


 












  

 







 

 


 
 







 



 


 
 
 
 
     
 
 
1



1,





 
8 

 
1




'
,
c
.
-








8 
 
 


 








































!cE
INTRODUCTION
This basic DVR system helps you to easily secure your surroundings.
With this quick guide we will help you through the initial setup of your
DVR. A full manual can be found on our website service.smartwares.eu.

BASIC INSTALLATION
1.1 Mouse connection
The DVR has 2 USB connections at the back, 1 connection is used for the USB
mouse. Connect the mouse for ease of operation.
1.2 Connected cameras
Before mounting the cameras first connect them to the DVR for testing.
Connect the 4 BNC plugs to the Video In connections on the backside of the
DVR, then use the yellow RCA plugs from the cable to the BNC. Connect the
power supply to the red input on the cable, and connect the camera to the
connection on the other end of the cable.
1.3 Connect monitor
Connect the DVR to a monitor using the HDMI or the VGA output at the
backside of the DVR. Make sure you select the right channel on the monitor
to see the image.
1.4 Power on
Connect the power supply to the DC 12V connection on the backside of the
DVR. The DVR will power up and start booting. After booting you should see
the image of the cameras connected. Motion detection is armed, so when
there is movement a recording will be made.
1.5 Mount cameras
When cameras and cables are okay, disconnect the power supply from the
DVR and the cameras. Have someone help you hold the cameras in the
desired locations to check if the image is okay before mounting the cameras
permanently. When mounted connect the cameras back to the DVR like
stated in 1.2.
1.6 Login
When the DVR boots, you must login to enter the menu. Default user name
is "admin” and the password is “123456”. All menu functions are explained
in the expanded manual on our website.

BASIC CONTROL
2.1 Mouse
2.2 Remote control
2.3 Playback
Press the right mouse button, select the search function from the Menu
and press the search button and the recorded files will be shown. Press
the Playback operate (5) button on the remote control to enter the
playback function.
2.4 App
There is an app available on iOS and Android called Vss Mobile.With this app
you can remotely view your DVR. Network settings needed to set this up can
be found in the full manual on our website.
Power supply: 110
-
2
4
0VAC 50H 12VDC
smartwares
 
  



 

  
 





 
·

INLEIDING
Dit basis-DVR-systeem helpt u om uw omgeving eenvoudig te beveiligen. Met deze snelgids helpen wij u door de initiële installatie van uw DVR. Een
volledige handleiding kunt u vinden op onze website service.smartwares.eu.
1. ALGEMENE INSTALLATIE
1.1 De muis aansluiten
De DVR heeft aan de achterzijde 2 USB-aansluitingen, waarvan 1 aansluiting voor de USB-muis wordt gebruikt. Sluit de muis aan voor eenvoudige bediening.
1.2 De camera's a ansluiten
Sluit de camera's vóór montage eerst aan op de DVR om ze te testen. Sluit de 4 BNC-connectors aan op de Video In-aansluitingen op de achterzijde van de DVR. Sluit
vervolgens de gele RCA-stekkers van de kabel aan op de BNC. Sluit de stroomvoorziening aan op de rode ingang van de kabel en sluit het andere uiteinde van de
kabel aan op de camera.
1.3 De monitor aansluiten
Sluit de DVR aan op een monitor met behulp van de HDMI- of de VGA-uitgang aan de achterzijde van de DVR. Zorg ervoor dat u op de monitor het juiste kanaal
selecteert om het beeld te kunnen zien.
1.4 Inschakelen
Sluit de stroomvoorziening aan op de DC 12V-aansluiting aan de achterzijde van de DVR. De DVR wordt ingeschakeld en begint met opstarten. Na het opstarten moet
u het beeld van de aangesloten camera's kunnen zien. De bewegingsdetectie wordt ingeschakeld. Als er beweging gedetecteerd wordt, zal e r een opname worden
g emaakt.
1.5 De camera's monteren
Ontkoppel de stroomvoorziening van de DVR en de camera's als de camera's en kabels in orde zijn. Laat iemand u, voordat u de camera's permanent monteert,
helpen om de camera's op de gewenste plaatsen te houden om te controleren of het beeld goed is. Sluit de camera's na montage weer aan op de DVR, zoals
beschreven in 1.2.
1.6 Aanmelden
Bij het opstarten van de DVR moet zich aanmelden om toegang te krijgen tot het menu. De standaard gebruikersnaam is “admin”. Het wachtwoord is “123456”. Alle
menufuncties worden uitgelegd in de uitgebreide handleiding op onze website.
2. BASISBEDIENING
2.1 Muis
2.2 Afstandsbediening
2.3 Afspelen
Druk op de rechter muisknop, selecteer de zoekfunctie uit het menu en druk vervolgens op de zoekknop. De opgenomen bestanden worden weergegeven. Druk op
de afspeelknop (5) op de afstandsbediening om naar de afspeelfunctie te gaan.
2.4 App
Voor iOS en Android is een app beschikbaar met de naam Vss Mobile. Er is een gratis versie voor iOS. Met deze app kunt u uw DVR op afstand bekijken. De hiervoor
benodigde netwerkinstellingen kunnen worden gevonden in de volledige handleiding op de website.
EINLEITUNG
Mit diesem grundlegenden DVR-System können Sie Ihre Umgebung auf einfache Weise
sichern. In dieser Kurzanleitung finden Sie eine Erläuterung der für die Ersteinrichtung des
DVR-Systems durchzuführe
nden Schritte. Das komplette Handbuch finden Sie auf unserer
Website unter service.smartwares.eu.
1. BASISINSTALLATION
1.1 Maus anschließen
Der DVR verfügt über zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite; einer de r Anschlüsse ist für USB-
Maus v orgesehen. Schließen Sie die Maus an, um das System auf einfache Weise bedienen zu
können.
1.2 Kameras anschließen
Verbinden Sie die Kameras zuerst für einen Test mit dem DVR-System, bevor Sie sie montieren.
Verbinden Sie die vier BNC-Stecker mit den Video-In-Anschlüssen auf der Rückseite des DVR,
und verbinden Sie anschließend die gelben Cinch-Stecker vom Kabel mit dem BNC-Anschluss.
Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem roten Eingang am Kabel und verbinden Sie die
Kamera mit dem Anschluss am anderen Kabelende.
1.3 Monitor anschließen
Verbinden Sie den DVR über den HDMI- oder VGA-Ausgang auf der Rückseite des DVR mit
einem Monitor. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Kanal am Monitor wählen, damit das
Bild angezeigt wird.
1.4 Einschalten
Verbinden Sie das Netzteil mit dem DC 12V-Anschluss auf der Rückseite des DVR. Der DVR wird
hochgefahren und den Bootvorgang starten. Nach dem Booten sollten Sie das Bild der
angeschlossenen Kameras sehen. Die Bewegungserkennung ist scharfgeschaltet, so dass eine
Aufzeichnung erfolgt, sobald eine Bewegung erkannt wird.
1.5 Kameras montieren
Wenn Kameras und Kabel in Ordnung sind, trennen Sie den DVR und die Kameras von der
Stromversorgung. Bitten Sie jemanden, die Kameras an den gewünschten Positionen zu halten,
damit Sie über prüfen können, ob das Bild in Ordnung ist, bevor Sie die Kameras endgültig
montieren. Verbinden Sie anschließend die montierten Kameras mit dem DVR, wie in Abschnitt
1.2 beschrieben.
1.6 Login
Wenn der DVR bootet, müssen Sie sich einloggen, um das Menü aufzurufen. Der Standard-
Benutzername lautet „admin“ und das Passwort lautet „123456“. Alle Menüfunktionen werden
in dem ausführlichen Handbuch auf unserer Website erläutert.
2. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG
2.1 Maus
2.2 Fernbedienung
2.3 Wiedergabe
Drücken Sie die rechte Maustaste, wählen Sie die Suchfunktion aus dem Menü und drücken Sie
die Suchtaste. Die aufgenommenen Dateien werden angezeigt. Die aufgezeichneten Dateien
werden angezeigt. Drücken Sie die Wiedergabefunktion-Taste (5) auf der Fernbedienung, um
die Wiedergabefunktion aufzurufen.
2.4 App
Für iOS und Android ist eine App mit der Bezeichnung Vss Mobile erhältlich. Mit dieser App
können Sie Ihren DVR aus der Ferne ansteuern. Die für diese Funktion erforderlichen
Netzwerkeinstellungen sind dem ausführlichen Handbuch auf unserer Website zu entnehmen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Scherm zegt: "no signal" na inschakelen en gaat op zwart na enkele seconden.
  Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn?
  Wie kan mij helpen? Gesteld op 10-9-2020 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Good day
  I bought this system and it is very modest. But after the reconstruction of the house I need to extend the cables, I just need two pieces with a length of at least 2m each. But I will buy longer cables.
  But do I need to send it to the Czech Republic would it be possible? Thank you Radko PAšek Gesteld op 19-10-2019 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • van vorige week dinsdag wilt het update maar was weg voor 3 dagen and blijkbaar is da spel vastgelopen toen ik terug kwam heb ik de pries uitgetrokken en werkte alles terug maar nu heeft het ondertussen al 2 keer opnieuw willen upgraden en telkens blokkeerd gans het spel weet iemand hoe ik die upgrade kan stop zette?? Gesteld op 19-12-2018 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen? Gesteld op 9-4-2018 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb hier ook hetzelfde probleem ... wachtwoord kwijt kan niet meer in het systeem
   Wie weet wat ik nu kan doen om weer in het systeem te kunnen komen en het wachtwoord te veranderen Geantwoord op 2-6-2020 om 18:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het toestel neemt niet meer op. Als ik opnames wil bekijken blijkt het dat er niets opgenomen werd..... Gesteld op 2-9-2017 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • refreshed die harde schijf zich niet als die vol is ? Of, overschrijft die schijf van zo'n toestel zich niet als die vol geschreven is met opnames ?Geantwoord op 4-9-2017 om 20:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Sinds ik internet heb via online.nl werkt het internet niet meer van de camara.
  had hiervoor ziggo, switch er tussen en een powerline adapter werkte prima . kon de beelden zien via mijn telefoon. maar als ik de set aansluit op het zyxel modem van online valt de internet verbinding weg van mijn zyxel modem van online. iedere keer maakt niet uit hoe ik het doe netwerkkabel rechtsstreeks of via modem of switch geen onternet meer Gesteld op 5-11-2016 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe is jullie ervaring met het nachtzicht ? Gesteld op 23-5-2014 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro-Flamingo FA420DVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro-Flamingo FA420DVR in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 3,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info