Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
VENSTER
"DST"
ZOMER-WINTEHTIJ D TOETS
INBOUW
TIJ DSCHAKELKLOK
,R,
BESET
toets
"Day"
DAG toets
'Day*
+
"h+"
toevalsfunctie
uh+'
UUR toets
enkelpolige schakeling
3.
Sluit
de
bedrading
aan
volgens
de
gewenste
schakelinE.
4.
Monteer
de lnbouw tijdschakelklok
in de
inbouwrloos"
5.
Schakel de stroom
in.
.
INSIALLATIE
1.
Schakel de
stroom op de
groepenkast
uit voordat u de inbouw
tijdschakelklok monteert.
2.
Bepaal
aan de
hand van
onderstaande schema's de
gewenste
schakeling.
handbedienings-
toets
"Prog"
PROGRAMMA
toets
"Time"
TIMER toets
ttm+"
MINUTEN toets
wisseYhotel schakeling
De ingebouwde
back-up batterij
dient
gedurende
t
2 minuten
opgeladen te worden, voordat
de
tiidschakelklok
ingesteld kan
worden. ln het venster zal
de tekst
"00:00"
oaen
knipperen.
Con-troleer
vervolgens
of de
bedradlng
juisi
is
aangesiciten door op de
ON/OFF
toets te
drukken: het
aangesloten apparaat of
de
verlichting
wordt ingeschakeld.
.
TIJDINSTELLING
1.
Druk de RESET toets
(Ft)
e6nrraal in.
2.
Druk
de "TlMER"
toets
in
en
houd
deze inEedrukt.
3.
Druk de DAG toets
(day)
in
tot
de
juiste
dag verschijnt.
4.
Druk
de UUR
toets
(h+)
in
tot het
juiste
uur
(24-uurs
aanduiding)
verschijnt.
5.
Druk
de
MINUUT
(m+)
in
tot het
juiste
aarrtal minuten
verschijnt.
6.
Laat
de "TlMER"
toets los.
.
SCHAKELPROGRAMMA INSTELLEN
Noteer
de
gewenste
schakeltijden
en dagen voorrlat
u
gaat programmeren.
programma's
zijn mogelijk. Naar
wens
per
dag,
prer
week
of deel
van
een
week:
-
dagprogramma
-
maandag
tim
vrijdag
-
zaterdag
en
zondag
*
inaandaE
i/m zaterdaE
-
maandag
-
woensdag
-
vrijdag
-
dinsdag
-
donderdag
-
zaterdag
-
maandag
-
dinsdag
-
woensdag
-
donderdag
-
vrijdag
-
zalerdag
-
maandag t/m zondag
1 .
Druk
6enmaal op de
PROG
toets.
Op het verrster verschijnt
"TIMER ON
-
*:*
-"
indien
u de schakelklok
voor het
eerste
gebruikt,
of de tijd van
een eerder
programn-la.
2.
Druk
op de
DAG toets
(day)
tot
de
juiste
dag(en) verschijnt waarop het
apparaat of de verlichting
ingeschakeld
moet worden.
3.
Druk op de UUR toets
(h+)
tot het
juiste
uur van inschakelen
verschijnt
(2-cijferige
programmering)
4.
Druk
op de
MINUUT toets
(m+)
tot
de
juiste
minuten
verschijnen
(2-cijferig
programmering).
5.
Druk nogmaals
op de PROG
toets.
Op het venster verschijnt'TIMER
OFF
- -i-
-",
of een eerder
geprogrammeerde
tijcl.
Zeven verschillende
wwwTl'
uit
mr
ffi
aaR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elofer Asten 01.075.76 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elofer Asten 01.075.76 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info