Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
1
D
S
GB
F
J. Eberspächer
GmbH & Co.
Eberspächerstr. 24
D - 73730 Esslingen
Telefon (zentral)
(0711) 939 - 00
Telefax
(0711) 939 - 0500
www.eberspaecher.com
Eberspächer
®
Subject to change
Technical Description
Mounting Instructions
Engine-independent air heaters AIRTRONIC D2 / AIRTRONIC D4 / AIRTRONIC D4S
for diesel fuel
Order No.
AIRTRONIC
D2 12 volt 25 2069 05 00 00
AIRTRONIC
D2 12 volt 25 2115 05 00 00
As a complete package
AIRTRONIC
D4 12 volt 25 2113 05 00 00
AIRTRONIC
D4S 12 volt 25 2144 05 00 00
Order No.
AIRTRONIC
D2 24 volt 25 2070 05 00 00
AIRTRONIC
D2 24 volt 25 2116 05 00 00
As a complete package
AIRTRONIC
D4 24 volt 25 2114 05 00 00
AIRTRONIC
D4S 24 Volt 25 2145 05 00 00
Please note!
The
AIRTRONIC
D2 / D4 / D4S - 24 volt is suitable and certified for installation in
vehicles used to transport dangerous substances according to the regulations in
accordance with GGVS / TRS 003 / ADR / ADR 99 (detailed information is contained
in an information sheet with print no. 25 2069 95 13 50). A special control unit should
be used for heating the cargo compartment / cargo see page 8.
* Please hand this technical description / mounting instruction
to the customer after installation of the AIRTRONIC.
D2 / D4 / D4S
Visit www.butlertechnik.com for more technical information and downloads.
www.butlertechnik.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher D4S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher D4S in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info