Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
FAHRZEUGHEIZUNGEN – TECHNISCHE DOKUMENTATION | 7
BESCHREIBUNG EINGABEBEFEHL
Eingabebefehl Beschreibung
START Heizgerät wird eingeschaltet.
STOP Heizgerät wird ausgeschaltet oder die Vorwahlzeit deaktiviert.
STARTXXXX Der Start des Heizbetriebs kann bis zu 24 Stunden einmalig vorgewählt
werden.
Zum Beispiel: START0830
Pünktlich am Morgen um 8:30 Uhr schaltet das Heizgerät ein. Nach der
Eingabe bekommen Sie eine SMS als Bestätigung, mit Startzeit des
Heizbetriebs und aktueller Zeit. Die Startzeit kann mit einer neuen SMS
geändert bzw. durch senden des Befehls STOP gelöscht werden.
Mit dem im Fahrzeug eingebauten Taster kann die vorgewählte Start-
zeit des Heizbetriebs ebenfalls gelöscht werden. Taster ca. 3 Sek.
gedrückt halten, die Startzeit ist gelöscht.
SUMMER Calltronic wechselt von der Funktion „Heizen“ in die Funktion „Lüften“.
WINTER Calltronic wechselt von der Funktion „Lüften“ in die Funktion „Heizen“.
BITTE BEACHTEN!
Eingabebefehl in einem Wort, ohne Ab-
stand eingeben. Groß- / Kleinschreibung
ist ohne Bedeutung.
Bei Eingabebefehlen, sofern nicht deak-
tiviert (siehe Seite 9), erfolgt eine Rück-
meldung per SMS.
Bei den in einigen Rückmeldungen ange-
gebenen Temperaturangaben handelt es
sich um Richtwerte.
2 EINSTELLUNG UND BEDIENUNG
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher CALLTRONIC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher CALLTRONIC in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eberspacher CALLTRONIC

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 20 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - English - 20 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info