Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
FAHRZEUGHEIZUNGEN – TECHNISCHE DOKUMENTATION | 5
Wählen Sie mit dem Festnetz- / Mobilte-
lefon die Rufnummer Ihrer Calltronic. Die
Rufnummer muss zuvor in der Calltronic
gespeichert sein, siehe Seite 9. Nach erfolg-
reichem Verbindungsaufbau wird der Anruf
von der Calltronic in Tonform bestätigt.
Einen Anruf zum Einschalten des Heiz-
gerätes bestätigt die Calltronic mit drei
Tönen.
Einen Anruf zum Ausschalten des Heiz-
gerätes bestätigt die Calltronic mit zwei
Tönen.
Nachdem die Verbindung beendet ist, star-
tet das Heizgerät, Heizdauer 60 Minuten
(Werkseinstellung). Die Kontrolllampe, ein-
gebaut im Taster, leuchtet.
BITTE BEACHTEN!
Werkseitig ist die Ton-Rückmeldung der
Calltronic nur bei Verwendung von gespei-
cherten Rufnummern möglich, siehe Seite 9.
Die Rufnummern müssen zuvor vom Nutzer
konfiguriert werden.
Bei Anruf mit nicht gespeicherten Rufnum-
mern wird die Verbindung ohne Ton-Rück-
meldung beendet, der Heizgerätezustand
bleibt unverändert.
BEDIENUNG MIT FESTNETZ- ODER MO-
BILTELEFON
Die Calltronic ist, nach Eingabe der berech-
tigten Festnetz- / Mobilfunk-Rufnummern,
sofort mit der voreingestellten Werksein-
stellung funktionsfähig.
Führen Sie dazu einmalig den Eingabe-
befehl „1234ACCLIM:XXXXXX“ aus, siehe
hierzu Seite 9.
Es besteht die Möglichkeit:
mit einem Anruf das Heizgerät direkt EIN
bzw. AUS zu schalten.
mit einer SMS das Heizgerät EIN bzw.
AUS zu schalten.
mit einer SMS den Start des Heizgerätes
innerhalb 24 Stunden vorzuwählen.
mit einer Rückmeldung den Eingabebe-
fehl per SMS bestätigen zu lassen.
BITTE BEACHTEN!
Die Calltronic kann bis zu 5 Rufnummern
speichern, siehe Seite 9.
Anrufe, SMS sowie eine Rückmeldung
per SMS sind gebührenpflichtig.
CALLTRONIC ANRUFEN
Von Ihrem Netzbetreiber haben Sie eine
Rufnummer für die Calltronic erhalten.
2 EINSTELLUNG UND BEDIENUNG
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eberspacher CALLTRONIC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eberspacher CALLTRONIC in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eberspacher CALLTRONIC

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 20 pagina's

Eberspacher CALLTRONIC Gebruiksaanwijzing - English - 20 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info