751223
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
Guide dutilisation
SEL-80130F
facebook.com/denverelectronics
Avant d'utiliser ce produit, lisez toutes les instructions pour un assemblage et des orations sans risque. Le guide d
utilisation comprend des informations sur les fonctions et lutilisation du scooter électrique. Avant dutiliser ce scooter
électrique, vous devez vous familiariser avec son utilisation afin de le garder dans le meilleur état possible.
Cet appareil peut être utili par des enfants de 14 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou ne disposant pas de lexpérience et de connaissances si elles sont supervisées ou ont été formées
sur son utilisation d'une manière sure, et sont conscientes des risques encourus.
Les enfants en bas âge ne doivent pas jouer avec lappareil.
Le nettoyage et la maintenance de lutilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.
Version 1.0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver SEL-80130F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver SEL-80130F in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 24 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 25 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info