Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
Gebruikshandleiding
SEL-80130F
facebook.com/denverelectronics
Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. De
gebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de Elektrische Scooter. Maak voordat deze Elektrische Scooter
in gebruik wordt genomen uzelf bekend met de gebruikswijze zodat de Elektrische Scooter in optimale conditie kan worden
gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar oud en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risicos begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
Versie 1.0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver SEL-80130F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver SEL-80130F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 25 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's

Denver SEL-80130F Gebruiksaanwijzing - Français - 24 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info