562683

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
20
1) Neem de handleiding aandachtig door
2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
manier beschreven in de handleiding. De fabri-
kant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade voortvloeiend uit een oneigen-
lijk gebruik van het product.
3) Laat het apparaat niet onbeheerd achter wan-
neer het op het elektriciteitsnet is aangesloten..
4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
gebruik en alvorens over te gaan tot de reini-
ging en het onderhoud van het apparaat.
5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
netspanning overeenkomt met de waarde aan-
geduid op het identificatielabel onder het appa-
raat. 6) Sluit het apparaat aan op een stopcon-
tact met een minimaal vermogen van 10A en
voorzien van een doeltreffende aardleiding.
7) Richt de stoomstraal niet op stopcontacten of
apparaten die elektrische componenten bevat-
ten, zoals de binnenkant van een oven. deze
componenten kunnen beschadigd worden.
8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
9) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan
met natte handen.
10)Rijd met het apparaat niet over het netsnoer.
Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet
over scherpe randen. Houd hem ver verwijderd
van warme oppervlakken.
Zet het apparaat niet in verticale stand. Zorg
ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat
wanneer het in werking is.
11)Om water bij te vullen, het reservoir vullen
zonder het onder de kraan houden.
12)Vermijd dat de stoom in contact komt met de
huid. De hoge temperatuur van de stoom kan
ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de
stoomstraal nooit op personen of dieren, of
naar voorwerpen of oppervlakken die niet
bestand zijn tegen dergelijke hoge temperatu-
ren.
13)Verplaats het apparaat met behulp van zijn
handgreep; aangezien het apparaat voorzien is
van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
gebruik op. Personen met een bijzondere
pathologische gevoeligheid voor warmte, die-
nen uiterst omzichtig om te gaan met dit appa-
raat.
14)Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
Gebruik uitsluitend water.
15)Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
doek bevochtigd met water en een normaal
vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het appa-
raat NIET onder in water.
16)Wees uiterst voorzichtig wanneer u het appa-
raat op traptreden gebruikt.
17)Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
gebruikt, is het raadzaam al het water te ver-
bruiken alvorens het apparaat op te bergen.
18)Houd het apparaat buiten het bereik van kinde-
ren of personen die niet in staat zijn het appa-
raat alleen te gebruiken.
19)Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
niet in orde lijkt te zijn. Wendt u zich tot de ver-
koper of een erkend servicecentrum.
20)Het apparaat niet blootstellen aan weersom-
standigheden (regen, vorst, zon, enz.)
21)Wendt u zich voor reparaties tot de verkoper of
een erkend servicecentrum. Dit om de doeltref-
fendheid van uw apparaat te behouden en niet
te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelf-
de redenen, wordt aanbevolen altijd originele
reserveonderdelen te gebruiken.
22)Elk apparaat wordt getest om de perfecte wer-
king te controleren; het is daarom mogelijk dat
druppels water via de indicator van het water-
niveau (H) worden gezien.
23)Als het netsnoer beschadigd is, moet het ver-
vangen worden door de fabrikant of zijn tech-
nische servicedienst of in elk geval door iemand
met een gelijksoortige vakkennis, om elk moge-
lijk risico te voorkomen.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
WAARSCHUWINGEN
NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi XVT3000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi XVT3000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Snelstart handleiding - Alle talen - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info