648461
5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL • 37
NL
1
ANALYSE RECOND PULSE
DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION
15.8V
31.6V
Toenemende spanning
tot: 14.7V
29.4V
50A
25A
50A tot 12.6V
25A tot 25,2V
Toenemende spanning
tot: 14.4V
28.8V
50A
25A
1
7
15.8V
31.6V
15.8V
31.6V
15.8V
31.6V
50A tot 12.6V
25A tot 25,2V
50A tot 12.6V
25A tot 25,2V
50A tot 12.6V
25A tot 25,2V
Toenemende spanning
tot: 14.4V
28.8V
50A
25A
Toenemende spanning
tot: 14.9V
29.8V
50A
25A
14.4V
28.8V
Afnemende spanning
14.7V
29.4V
Afnemende spanning
14.4V
28.8V
Afnemende spanning
14.9V
29.8V
Afnemende spanning
Controleert of
spanning daalt tot:
12V
24V
Controleert of
spanning daalt tot:
12V
24V
Controleert of
spanning daalt tot:
12V
24V
Controleert of
spanning daalt tot:
12V
24V
Max 15.8V
Max 31.6V
1.5A
13.6V
27.2V
Max 50A
Max 25A
13.6V
27.2V
Max 50A
Max 25A
13.6V
27.2V
Max 50A
Max 25A
13.6V/Max 70A
27.2V/Max 35A
*
12.7V‒14.4V
25.4-28.8V
50‒5A
25-2,5A
12.7V‒14.7V
25.4-29.4V
50‒5A
25-2,5A
12.7V‒14.4V
25.4-28.8V
50‒5A
25-2,5A
12.7V‒14.9V
25.4-29.8V
50‒5A
25-2,5A
Limiet:
Max 30h Max 10h 3 minuten
30 min of 4 h
Hangt af van
accuspanning
10 dagen
Oplaadcyclus start
opnieuw als spanning
daalt
Oplaadcyclus start
opnieuw als spanning
daalt
Max 4h Max 4h
2 3 4 5
FLOAT
6 8
NORMAL
Ca/Ca
AGM/GEL
AGM POWER
SUPPLY
SPANNING (V)
STROOM (A)
13.6V
27.2V
Max 50A
Max 25A
STAP 1: DESULPHATION
Detectie van gesulfateerde accu's. Door een pulserende stroomsterkte en
spanning wordt de sulfaataanslag van de loodplaten verwijderd, zodat de
capaciteit van de accu wordt hersteld.
STAP 2: SOFT START
Testen of de accu lading kan accepteren. Door middel van deze stap wordt
verhinderd dat u een defecte accu probeert op te laden.
STAP 3: BULK
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80% van de accucapaciteit.
STAP 4: ABSORPTION
Opladen met afnemende stroomsterkte tot 100% van de accucapaciteit.
STAP 5: ANALYSE
Testen of de accu lading kan vasthouden. Accu's die geen lading vasthouden,
moeten mogelijk worden vervangen.
STAP 6: RECOND
Kies het Ca/Ca-programma om de RECOND-stap aan het oplaadproces toe
te voegen. Tijdens de RECOND-stap wordt de spanning verhoogd om ervoor
te zorgen dat in de accu gecontroleerde gasvorming optreedt. Door de gas-
vorming wordt het accuzuur gemengd en krijgt de accu nieuwe energie.
STAP 7: FLOAT
De accuspanning wordt op maximaal niveau gehouden door middel van een
constante laadspanning.
STAP 8: PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95–100%. De acculader contro-
leert de accuspanning en geeft zonodig een puls om de accu volledig op
spanning te houden.
OPLAADPROGRAMMA'S
*) Het Supply-programma is niet beperkt qua tijd of spanning
KLAAR VOOR GEBRUIK
In onderstaande tabel ziet u de geschatte tijd voor het opladen van een lege
accu tot 80%.
ACCUCAPACITEIT
20Ah 50Ah 100Ah 200Ah 500Ah
LAADSTROOM
10A 2h 5h
20A 2h 5h
25A 2h 4h 8h 20h
50A 2h 4h 10h
MONTAGE
Wanneer u de acculader permanent wilt monteren, dient u deze op een
stabiele ondergrond te bevestigen. Monteer de acculader met schroeven
door de vier schroefgaten. Gebruik schroeven of bouten die geschikt zijn
voor de ondergrond. Laat voor de luchtkoeling voldoende ruimte vrij rond
de acculader.
20015126D Manual MXTS70, All languages, Print file 003.indd 37 2011-10-11 13:02:03
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXTS70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXTS70 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXTS70

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info