648461
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL • 33
NL
HANDLEIDING
GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele
schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele acculaders van
CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie op het gebied van
acculaders. MXTS 70 is de eerste acculader met meerdere instelbare parameters.
BEKNOPTE HANDLEIDING
Opladen met de laatst gebruikte
programma-instellingen
WAARSCHUWING!
De accu en de elektronica raken beschadigd als een
12V-accu wordt opgeladen in de 24V-stand.
Sluit de kabels aan
op de acculader
Sluit de acculader aan
op de accu
Sluit de acculader
aan op een
wandcontactdoos
Druk op START/PAUSE om
te beginnen met opladen
Druk op START/PAUSE
als u het opladen wilt
onderbreken
1
2
3
4
Accukabel
Accukabel
vrouwelijke connector +
Temperatuursensor
mannelijke connector
Accukabel
vrouwelijke connector –
Accukabel
mannelijke connector +/
Netsnoer
Klemmen
Aansluitogen M8
Temperatuursensor
Netsnoerconnector
Vrouwelijke connector voor
temperatuursensor
20015126D
20015126D Manual MXTS70, All languages, Print file 003.indd 33 2011-10-11 13:01:59
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXTS70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXTS70 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXTS70

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXTS70 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info