648532
8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
50 • NL
OPLAADPROGRAMMA'S
STAP 1 DESULPHATION
Diagnose en reparatie van gesulfateerde accu's. Door een pulserende stroomsterk
-
te en spanning wordt de sulfaataanslag van de loodplaten verwijderd, zodat de
capaciteit van de accu wordt hersteld.
STAP 2 SOFT START
De acculader controleert of de accu lading kan accepteren. Deze stap verhindert
dat u een defecte accu probeert op te laden.
STAP 3 BULK
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80% van de accucapaciteit.
STAP 4 ABSORPTION
Opladen met aflopende stroomsterkte tot 100% van de accucapaciteit.
STAP 5 ANALYSE
De acculader controleert of de accu lading kan vasthouden. Accu's die geen lading
vasthouden, moeten mogelijk worden vervangen.
STAP 6 RECOND
Kies het Ca/Ca-programma om de RECOND-stap aan het oplaadproces toe te
voegen. De RECOND-stap kan ook apart worden ingesteld door het BOOST-pro
-
gramma te kiezen. Tijdens deze stap wordt de spanning verhoogd om een gecon-
troleerde gasvorming in de accu te bewerkstelligen. Door de gasvorming wordt het
accuzuur gemengd en krijgt de accu nieuwe energie.
STAP 7 FLOAT
Deze stap houdt de accuspanning op maximaal niveau via een constante laads
-
panning. Deze stap kan ook apart worden ingesteld door het SUPPLY-programma
te kiezen, waarna de gewenste spanning kan worden geselecteerd. Volg de aan
-
bevelingen van de fabrikant van de accu.
STAP 8 PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95–100%. De acculader controleert
de accuspanning en geeft zo nodig een puls om de accu volledig opgeladen te
houden.
       

3 4 8

NORMAL
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,4V

40A

14,4V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

AGM
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,7V

40A

14,7V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

Ca/Ca
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,7V

40A

14,7V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

Max. 15,8V

1,5A
13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

BOOST
Oplopende spanning tot
15,8V

1,5A
Instelbare timer, standaard
8 uur, max. 24 uur
SUPPLY
Instelbaar
13,6;14,0;
14,4;14,8V


40A

    







ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantenondersteuning: www.ctek.com.
Zie www.ctek.com voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding.
E-mail:info@ctek.com.Telefoon:+46(0)22535180.

BEPERKTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB verleent de oorspronkelijke koper van dit product
een beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.
De garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor
fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant moet het product voor
reparatie samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De
garantie vervalt indien de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig
is behandeld of is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB of
haar geautoriseerde vertegenwoordigers. De acculader is verzegeld. De
garantie vervalt als deze verzegeling wordt verwijderd of beschadigd.
CTEK SWEDEN AB geeft geen andere garantie dan deze beperkte garantie
en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of voor kosten
anders dan in het bovenstaande genoemd. Bovendien is CTEK SWEDEN AB
niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.
  
EP10156636.2pending RCD 509617 TMA 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM844303
EP1618643 USD580853 CTM372715
US7541778 USD581356 CTM3151800
EP1744432 US D571179 TMA823341
EP1483817pending RCD321216 CTM1025831
SE524203 RCD000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM830545751pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM1935061pending
SE526631 RCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 RCD 081244 CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending RCD321198 CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending RCD321197 CTM410713
EP1483818 ZL200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL200830120183.6 CTM1042686
US7629774B2 RCD001505138-0001 CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending RCD000835541-0001
US12/564360pending RCD000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125
RCD001705138-0001
USD29/378528pending
ZL201030618223.7
USRE42303
USRE42230
2012–0530
20019374C
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXTS 40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXTS 40 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXTS 40

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info