648532
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
NL • 43
NL
20019374C
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze
acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK
SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie voor het opladen
van accu's. De MXTS 40 is een acculader met meerdere instelbare
parameters.

•DE ACCULADER IS ALLEEN BEDOELD VOOR
HET OPLADEN VAN ACCU’S VOLGENS DE
TECHNISCHE SPECIFICATIES. GEBRUIK DE
ACCULADER NOOIT VOOR ANDERE DOEL-
EINDEN. VOLG ALTIJD DE AANBEVELINGEN
VAN DE FABRIKANT VAN DE ACCU.
•PROBEER NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTE-
RIJEN OF ACCU'S OP TE LADEN.
•CONTROLEER DE KABELS VÓÓR ELK
GEBRUIK. LET EROP DAT DE KABELS EN DE
KNIKBEVEILIGING GEEN SCHEURTJES OF
ANDERE BESCHADIGINGEN VERTONEN.
GEBRUIK NOOIT EEN ACCULADER MET
BESCHADIGDE KABELS. EEN BESCHADIGDE
KABEL MOET WORDEN VERVANGEN
DOOR EEN ORIGINEEL ONDERDEEL GELE-
VERD DOOR CTEK.
•LAAD NOOIT EEN BESCHADIGDE ACCU
OP.
•LAAD NOOIT EEN BEVROREN ACCU OP.
•PLAATS DE ACCULADER NOOIT OP DE
ACCU TIJDENS HET OPLADEN.
•ZORG ALTIJD VOOR VOLDOENDE VENTILA-
TIE TIJDENS HET OPLADEN.
VEILIGHEID
•DEK DE ACCULADER NIET AF.
•ER KUNNEN EXPLOSIEVE GASSEN VRIJKO-
MEN UIT EEN ACCU DIE WORDT OPGELA-
DEN. VERMIJD VONKEN IN DE NABIJHEID
VAN DE ACCU.
•VROEG OF LAAT HOUDT ELKE ACCU ERMEE
OP. STORINGEN TIJDENS HET OPLADEN
WORDEN MEESTAL OPGEVANGEN DOOR
HET GEAVANCEERDE OPLAADSYSTEEM,
MAAR ZELDZAME STORINGEN IN DE
ACCU ZIJN DESONDANKS MOGELIJK.
LAAT EEN ACCU TIJDENS HET OPLADEN
DAAROM NOOIT VOOR LANGERE TIJD
ONBEHEERD ACHTER.
•ZORG DAT DE KABELS NIET IN DE WAR
RAKEN OF IN AANRAKING KOMEN
MET HETE OPPERVLAKKEN OF SCHERPE
RANDEN.
•ACCUZUUR IS EEN BIJTENDE STOF. DIRECT
GRONDIG UITSPOELEN MET OVERVLOEDIG
WATER INDIEN ACCUZUUR IN CONTACT
KOMT MET HUID OF OGEN. RAADPLEEG
ONMIDDELLIJK EEN ARTS.
•CONTROLEER ALTIJD OF DE ACCULADER IS
OVERGESCHAKELD OP STAP 7, VOORDAT
U DEZE VOOR LANGERE TIJD ONBEHEERD
EN AANGESLOTEN ACHTERLAAT. ALS DE
ACCULADER NIET BINNEN 55 UUR OVER-
SCHAKELT OP STAP 7, DUIDT DIT OP EEN
STORING. ONTKOPPEL IN DAT GEVAL DE
ACCULADER.
•ACCU'S VERBRUIKEN WATER WANNEER
ZE WORDEN GEBRUIKT OF OPGELADEN.
CONTROLEER REGELMATIG HET VLOEISTOF-
PEIL VAN ACCU'S DIE EEN VOORZIENING
HEBBEN OM WATER BIJ TE VULLEN. VUL
GEDESTILLEERD WATER BIJ ALS HET PEIL TE
LAAG IS.
  DIT APPARAAT IS NIET
BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN
(INCLUSIEF KINDEREN) MET BEPERKTE
FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE CAPAC-
ITEITEN OF GEBREK AAN ERVARING EN KEN-
NIS, TENZIJ ZE ONDER TOEZICHT STAAN
OF INSTRUCTIES HEBBEN GEKREGEN OVER
HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT VAN
EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS
VOOR HUN VEILIGHEID. KINDEREN MOE-
TEN ONDER TOEZICHT STAAN, ZODAT
ZE NIET MET HET APPARAAT SPELEN.
 DIT APPARAAT KAN WORDEN
GEBRUIKT DOOR KINDEREN VAN ACHT
JAAR OF OUDER, DOOR PERSONEN MET
VERMINDERDE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF
GEESTELIJKE VERMOGENS EN/OF DOOR
PERSONEN ZONDER RELEVANTE KENNIS
OF ERVARING, INDIEN ZIJ ONDER TOEZICHT
STAAN OF INDIEN AAN HEN VAN TEVOREN
AANWIJZINGEN ZIJN GEGEVEN VOOR HET
VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ZIJ
DE RISICO’S GOED BEGRIJPEN. LAAT KIN-
DEREN NOOIT MET DE ACCULADER SPELEN.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXTS 40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXTS 40 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXTS 40

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Ctek MXTS 40 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info