648526
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
EN
EN • 3
CONGRATULATIONS
to the purchase of your new professional switch mode battery charger. This charger is
included in a series of professional chargers from CTEK SWEDEN AB and represents the
latest technology in battery charging.
*Supply plugs may differ to suit your wall socket.
SMALL
BATTERY
PROGRAM
ERROR LAMP
NORMAL
BATTERY
PROGRAM
FULLY CHARGEDREADY TO USE
COLD
WEATHER
OPTION
RECOND
OPTION
POWER LAMP
CHARGING WITH MULTI OPTIONS
1. Connect the charger to the battery.
2. Connect the charger to the wall socket.
3. Press the MODE-button to select charging program.
SMALL BATTERY PROGRAM
NORMAL BATTERY
PROGRAM
Continue to press the MODE-button to combine charging program with charging options.
COLD WEATHER OPTION
RECOND OPTION
Press the MODE-button several times until the desired combination of charging program
and options are lit.
4. Follow the 8-step display through the charging process.
The battery is ready to start the engine when STEP 4 is lit.
The battery is fully charged when STEP 7 is lit.
5. Stop charging at any time by disconnecting the mains cable from the wall socket.
MODE-BUTTON
MANUAL
HPN Rubber Cable
HPN Rubber Cable
CTEK COMFORT CONNECT
MAINS CABLE
H05RN-F Rubber
CHARGE CABLE
H05RN-F Rubber
SUPPLY PLUG*
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 POLAR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 POLAR in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 3,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 POLAR

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info