648526
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL
NL • 33
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van
een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste
technologie op het gebied van acculaders.
* Stekkermodel kan afwijken.
PROGRAMMA
VOOR LICHTE
ACCU'S
STORINGSLAMPJE
PROGRAMMA
VOOR
NORMALE
ACCU'S
VOLLEDIG OPGELADENKLAAR VOOR GEBRUIK
KOUDWEER-
OPTIE
RECOND-OPTIE
AAN/
UIT-LAMPJE
OPLADEN MET MEERDERE OPTIES
1. Sluit de acculader aan op de accu.
2. Sluit de acculader aan op een wandcontactdoos.
3. Selecteer het oplaadprogramma met de MODE-knop.
PROGRAMMA VOOR LICHTE
ACCU'S
PROGRAMMA VOOR
NORMALE ACCU'S
Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele
malen op de MODE-knop te drukken.
KOUDWEER-OPTIE RECOND-OPTIE
Druk meerdere malen op de MODE-knop totdat de lampjes de gewenste combina-
tie van oplaadprogramma en opties aangeven.
4. Via het 8-stappen display kunt u het oplaadproces volgen.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer het lampje van STAP 4 brandt.
De accu is volledig opgeladen wanneer STAP 7 verlicht is.
5. Het opladen kan op elk gewenst moment worden gestopt door de stekker uit de wand-
contactdoos te nemen.
MODE-KNOP
HPN Rubber kabel
HPN Rubber kabel
CTEK COMFORT CONNECT
NETSNOER
H05RN-F Rubber
OPLAADKABEL
H05RN-F Rubber
NETSTEKKER*
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
HANDLEIDING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 POLAR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 POLAR in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 POLAR

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info