648269
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
FR • 19
FR
20016677B
MODE
RECOND
BATTERY START POWER ALTERNATOR
VOLTAGE CHECK PROGRAM
MXS 5.0
CHECK BY
LICITATIONS pour l’achat de votre nouveau chargeur de batterie professionnel
à commutation de mode. Ce chargeur fait partie d’une gamme de chargeurs profession-
nels de CTEK SWEDEN AB et représente la toute dernière technologie de charge des
batteries.
CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M6
MODE
RECOND
BATTERY START POWER ALTERNATOR
VOLTAGE CHECK PROGRAM
MXS 5.0 CHECK BY
CTEK COMFORT CONNECT
BLE SECTEUR
H05RN-F caoutchouc
CTEK COMFORT CONNECT– clamp
BLE DE CHARGE
H05RN–F caoutchouc
FICHE
D'ALIMENTATION*
* Les fiches dalimentation peuvent différer selon votre prise murale.
MOIN DE
FAUT
PLEINE CHARGE
PRÊTE À
L'EMPLOI
MOIN
D'ALIMENTATION
COMMENT CHARGER
1. Branchez le chargeur à la batterie. Les témoins 4, 5 et 6 clignotent pour confirmer
le PROGRAMME DE CONTRÔLE DE TENSION. Ignorez-les et passez à l'étape
suivante.
2. Branchez le chargeur dans la prise murale. Le témoin d'alimentation indiquera que le
câble secteur est branché dans la prise murale. Le témoin de défaut signale un mau-
vais branchement des pinces de la batterie. La protection contre l'inversion de polarité
évitera d'endommager la batterie ou le chargeur.
3.Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le programme de charge.
4. Suivez l'affichage des 8 étapes tout au long du processus de charge.
La batterie est prête à démarrer le moteur lorsque STEP 4 est allumé.
La batterie est complètement chargée quand STEP 7 est allumé.
La charge peut être arrêtée à tout moment en débranchant le câble secteur de la prise
murale.
Remarque : Si le chargeur allume les témoins PROGRAMME DE CONTRÔLE DE
TENSION DE PUISSANCE DE DÉMARRAGE et MAUVAIS, appuyez sur le bouton
MODE pendant 2 secondes pour sortir du PROGRAMME DE CONTRÔLE DE
TENSION.
BOUTON DE MODE
MANUEL
ble HPN
caoutchouc
ble HPN caoutchouc
PRO-
GRAMME
PETITE
BATTERIE
PROGRAMME
BATTERIE
NORMALE
OPTION
TEMPS
FROID
OPTION
RECOND
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 CHECK bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 CHECK in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 2,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 CHECK

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info