648269
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
EN • 3
EN
MODE
RECOND
BATTERY START POWER ALTERNATOR
VOLTAGE CHECK PROGRAM
MXS 5.0
CHECK BY
CONGRATULATIONS
on the purchase of your new professional switched mode battery charger and bat-
tery check instrument. This charger is included in a series of professional chargers from
CTEK SWEDEN AB and represents the latest technology in battery charging.
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
MODE
RECOND
BATTERY START POWER ALTERNATOR
VOLTAGE CHECK PROGRAM
MXS 5.0 CHECK BY
CTEK COMFORT CONNECT
MAINS CABLE
H05RN-F Rubber
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
CHARGE CABLE
H05RNF Rubber
SUPPLY PLUG*
* Supply plugs may differ to suit your wall socket.
ERROR LAMP
FULLY CHARGEDREADY TO USE
POWER LAMP
HOW TO CHARGE
1. Connect the charger to the battery. Lamp 4, 5 and 6 now start flickering indicating
VOLTAGE CHECK PROGRAM. Ignore this and continue with the next step.
2. Connect the charger to the wall socket. The power lamp will indicate that the mains
cable is connected to the wall socket. The error lamp will indicate if the battery clamps
are incorrectly connected. The reverse polarity protection will ensure that the battery
or charger will not be damaged.
3.Press the MODE-button to select charging program.
4. Follow the 8-step display through the charging process.
The battery is ready to start the engine when STEP 4 is lit.
The battery is fully charged when STEP 7 is lit.
Stop charging at any time by disconnecting the mains cable from the wall socket.
Note: If the charger indicates START POWER VOLTAGE CHECK PROGRAM lamp
and BAD lamp press MODE-button for 2 sec to exit VOLTAGE CHECK PROGRAM.
MODE-BUTTON
MANUAL
HPN Rubber Cable
HPN Rubber Cable
SMALL
BATTERY
PROGRAM
NORMAL
BATTERY
PROGRAM
COLD
WEATHER
OPTION
RECOND
OPTION
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 CHECK bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 CHECK in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 CHECK

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Ctek MXS 5.0 CHECK Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info