680141
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Handleiding universele GPS tracker
SIM kaart installatie
Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan.
De pincode kunt u uitzetten met behulp van een mobiele telefoon. Dit kan meestal in het menu 'Instellingen'
en 'Beveiligingsinstellingen' (raadpleeg eventueel de handleiding van de mobiele telefoon). De tracker werkt
niet als de pincode op de SIM kaart aan staat.
Zorg dat het toestel uit staat als u de sim er in of uit haalt! (troubleshooting p. 5)
Bij sommige providers kunt u kiezen tussen verschillende SIM kaarten, kies in dat geval de grote reguliere SIM
kaart. Heeft u toch een kleine (nano of micro) SIM kaart, dan bestaan er speciale SIM kaart adapters.
Doe de SIM kaart in de houder met de GSM chip naar
beneden zoals op nevenstaande foto. Om de SIM kaart te
verwijderen drukt u op de SIM kaart, hierdoor springt de
SIM naar buiten.
Laad de batterij minstens 8 tot 12 uur voor het eerste
gebruik. Een volle batterij heeft een standby tijd van circa
7 dagen, afhankelijk van de SMS interactie. Zodra het rode
LED lampje uit gaat is de batterij volledig opgeladen.
Status LED indicator
LED blauw (GPS signaal)
Blauwe LED knippert
GPS ontvangst OK
Blauwe LED aan
Zoekt GPS signaal
Blauwe LED uit
Tracker uit of in standby
LED groen (GPRS communicatie)
Groene LED knippert
GPRS OK (tracking via internet)
Groene LED aan
Geen GPRS communicatie
Groene LED uit
Tracker uit of in standby
LED rood (batterij)
Rode LED aan
Batterij aan het opladen
Rode LED uit
Batterij volledig opgeladen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cat universele GPS tracker bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cat universele GPS tracker in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info