Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Seite 1
Coffema International GmbH
Obenhauptstre 7
22335 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 500 25-0
Fax: +49 (0)40 500 25-111
info@coffema.de
www.coffema.de
Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile am Ende eines jeden Arbeitstages. Gehen Sie dabei wie in dieser
Anleitung beschrieben vor.
Brühgruppe reinigen
Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungspulver (Bestellnr.: 5006), Blindscheibe (Bestellnr.: Z0616)
Führen Sie die folgenden Vorgänge bei eingeschaltetem Gerät durch:
Blindscheibe in den Sieb-
träger einlegen.
Einen Teelöffel Reinigungs-
pulver auf die Blindscheibe
geben.
Siebträger in das Gerät
einsetzen.
Taste [4] gedrückt halten,
und Taste [1] der zu reini-
genden Gruppe drücken.
Die Reinigung startet und
dauert ca. zwei Minuten.
Reinigungsvorgang mehr-
mals nur mit Wasser durch-
führen, um alle Reiniger-
reste zu entfernen.
Gruppendichtungen reinigen
Benötigte Reinigungsmittel: Reinigungspinsel (Bestellnr.: Z0624)
Siebträger aus der Halte-
rung nehmen.
Sieb und Siebträger unter
laufendem Wasser gründ-
lich abspülen.
Kaffeereste mit einem Pin-
sel entfernen.
Empfohlene Reinigungsmittel
Milch- und Sahnereiniger (1 l)
Bestell-Nr.: 5010
Reinigungspulver (1 kg)
Bestell-Nr.: 5006
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Reinigungsanleitung
Eta Beta
Reinigungsanleitung Eta Beta
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Eta Beta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Eta Beta in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Eta Beta

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 2 pagina's

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 28 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info