636516

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Coffema B.V.
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79
telefax: 073 614 21 79
info@coffema.nl
www.coffema.nl
Pagina 1
N E D E R L A N D
Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de
volgende pagina‘s
De aanspraak op garantie vervalt als
¾ de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals beschreven in
deze handleiding;
¾ andere dan de door Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden.
Zetgroep automatisch reinigen
Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingspoeder (bestelnr.: 5006.1), blindfilter (Z0616)
Voer volgende cyclus bij ingeschakeld apparaat uit:
Blindfilter in dubbele
filterdrager plaatsen.
Een theelepel reinigings-
poeder op het blindfilter
deponeren
Filterdrager in de machine
plaatsen.
Houd toets [4] ingedrukt
en druk toets [1] van de te
reinigen zetgroep.
De reinigingscyclus start
en duurt ca. 2 minuten.
Reinigingscyclus enkele
malen alleen met water uit-
voeren, om alle reinigings-
resten te verwijderen.
Pistonringen reinigen
Benodigde reinigingsmiddelen: reinigingsborsteltje (Z0624)
Filterdrager uit de machi-
ne nemen.
Zeefje en filterdrager
onder stromend water
grondig afspoelen.
Koffieresten met rei-
nigingsborsteltje ver-
wijderen.
Reinigingstoebehoren
¾ Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (1 liter) (bestelnr.: 5010.1)
¾ Reinigingspoeder (1 kg) (bestelnr.: 5006.1)
1
2
3
4 5
6
1 2 3
ReinigingsaanwiJzing
Eta Beta
Reinigingsaanwijzing Eta Beta
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Eta Beta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Eta Beta in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Eta Beta

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 2 pagina's

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 28 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info