Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
SELECT
PROG.
1
2
3
4
5
6
7
8
32’
Z
EN
TABLE OF PROGRAMMES
46 47
FABRIC
Resistants fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistants
Cotton, mixed
Cotton
Cotton, linen
Mixed fabrics and
delicates
Mixed, resistants
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Wollens
Synthetics (Dralon,
Acryl,Trevira)
Mixed, delicate
synthetics, wool
Specials
For fabrics that should
not be spin
PROGRAM FOR
Intensive - Heavily soiled
Normally soiled
Coloureds fast
Coloureds non fast
Rinsing
Conditioner, fragrance, softener
Fast spin
Heavily soiled
UNIVERSAL programme
Non fast coloureds
WOOLLENS “machine washable”
Rinsing
Slow spin
Rapid cycle
Organic stains
bleaching
Drain only
WEIGHT
MAX
kg
5
5
3,5
3,5
-
-
-
2
2
2
1
-
-
2
5
-
SELECT
TEMP.
°C
Up to
90°
Up to
90°
Up to
60°
Up to
40°
-
-
-
Up to
60°
Up to
50°
Up to
40°
Up to
40°
-
-
Up to
40°
-
-
❙ ❙
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
CHARGE DETERGENT
1)
1)
1)
CHAPTER 10
Please, read these notes
In case of very dirty underwear, a 3 kg maximum load is
advised.
In the programs as shown in the table, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent
draw .
1)
Programmes according to IEC directives 456.
32 Minute Rapid Programme
The 32 minute rapid programme allows a complete washing
cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to
a maximum load of 2 kg and a the temperature of up to 40°C.
The washing temperature can be reduced by using the
control knob I.
When selecting the “32 minute rapid programme”,please note
that we recommend you use only 20% of the recommended
quantities shown on the detergent pack.
The detergent must be placed in the “ 32 minute rapid
programme” compartment (marked I) in the detergent
dispenser.
The 32 minute rapid programme can also be used as a
prewash cycle in the case of heavily soiled garments, before
selecting the main wash programme.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy
machine it is important to use the right detergent in your
everyday wash.There are many detergents available in the
market and making a choice from the wide range available
can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent
to assess which give the best wash results in our machines.We
found only one brand always lives up to our exacting
standards and provides outstanding cleaning across a broad
range of dirt and stains, as well as providing high levels of
fabric care.That’s why Candy gave Ariel their official seal of
approval.
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CB62T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CB62T in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info