Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
FR
ESPT
EN
EXEMPLE:
Consulter le tableau des
divers programmes de
lavage et vous trouverez les
conseils de Candy:
Les étiquettes doivent
indiquer “60° C”.
Ouvrir le hublot à l’aide
de la touche (B).
Remplir le tambour (maxi.
5 kg de linge sec).
Fermer le hublot.
ATTENTION:
AU MOMENT DE
CHOISIR LE
PROGRAMME VERIFIER
QUE LA TOUCHE
MARCHE/ARRET NE SOIT
PAS ENFONCEE.
Choisir le programme 2:
pour choisir le programme,
tourner la manette (L) DANS
LE SENS DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE et faire coïncider le
numéro du programme
avec l’index.
Placer la manette de la
température (I) sur 60°C
maxi.
Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (A).
EXEMPLO:
As recomendações da
Candy constam da tabela
de programas de lavagem,
cuja consulta
aconselhamos:
Certifique-se de que as
etiquetas das peças de
roupa a lavar indicam que
podem ser lavadas a 60°C.
Prima a tecla de abertura
da porta (B) para abrir a
porta.
Carregue a máquina com
um máximo de 5 kg de
roupa seca.
Feche a porta da
máquina.
ATENÇÃO:
AO SELECCIONAR
O PROGRAMA
DE LAVAGEM
ASSEGURE-SE DE QUE
A MÁQUINA NÃO
ESTEJA LIGADA, OU
SEJA, DE QUE A TECLA
DE LIGAR/DESLIGAR
NÃO ESTEJA PREMIDA.
Seleccione o programa 2:
Para seleccionar o
programa deverá rodar o
botão de selecção do
programa de lavagem (L)
no SENTIDO DOS PONTEIROS
DO RELOGIO até o número
do programa pretendido
coincidir com a marca.
Seleccione a temperatura
máxima de lavagem (60°C)
com o respectivo botão de
selecção (I).
Abra a gaveta para
detergente (A).
EJEMPLO:
Mire la tabla de los
programas de lavado, verá
como Candy le aconseja
sobre el modo de operar:
Asegúrese que en las
etiquetas de las prendas
esté indicado “60° C”.
Abra el ojo de buey con
el botón (B).
Cargue el tambor con 5
kg. como máximo de ropa
en seco.
Cierre el ojo de buey.
ATENCIÓN:
AL SELECCIONAR EL
PROGRAMA,
ASEGURESE DE QUE EL
BOTÓN DE PUESTA EN
MARCHA/PARO NO
ESTÁ APRETADO.
Seleccione el programa 2:
el programa se selecciona
haciendo girar el mando (L)
en el SENTIDO DE LAS
MANECILLAS DEL RELOJ y
haciendo coincidir el
número del programa con
el indicator.
Gire el mando de la
temperatura (I) hasta 60°C
como máximo.
Abra la cubeta del
detergente (A).
EXAMPLE:
The advice of Candy is set
out in the washing
programme table:
Ensure that article labels
carry the indication 60°C.
Open the door by pressing
button (B).
Load the drum with a
maximum of 5 kg. of dry
washing.
Close the door
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE
PROGRAMME ENSURE
THAT THE ON/OFF
BUTTON IS NOT TURNED
ON.
Select programme 2:
Choose the programme by
rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and
make the number of the
programme coincide with
the sign.
Move the temperature
knob (I) to maximum 60°C.
Open the detergent
drawer (A).
50 51
DE
BEISPIEL:
Candy zeigt Ihnen in der
Tabelle, welche
Vorgehensweise die beste
ist:
Überzeugen Sie sich, daß
das Wäscheetikett die
Eignung für Temperaturen
bis “60° C” ausweist;
Öffnen Sie das Bullauge
mit Taste (B).
die Trommel mit max. 5 kg
Trockenwäsche beladen.
Bullauge schließen.
ACHTUNG:
BEIM EINSTELLEN DES
PROGRAMMS STETS
DARAUF ACHTEN, D
DIE START/STOP TASTE
NICHT GEDRÜCKT IST.
Wahl Programm 2: die
Programmwahl erfolgt durch
Drehen des Wahlschalters (L)
im Uhrzeigersinn bis die
Nummer des gewählten
Programms und der Pfeil
übereinstimmen.
Temperaturwahlschalter
(I) auf max.60° C stellen.
Waschmittelbehälter (A)
öffnen.
60° C
5 kg MAX
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CB62T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CB62T in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info