Verklein
Vergroot
Set-up guide
Bluetooth set-up
Battery Safety
To enjoy Bluetooth audio, you must first ensure
that the Minx Go is connected to mains power or
its battery is charged.
Then pair the Minx Go with your Bluetooth
enabled device.
Connect the charging adaptor to the Minx Go and charge
for 4 hours before first use.
The charging LED will indicate Orange whilst charging
and Green when fully charged.
Press and hold the power button on the top of
the unit for one second to turn it on
Double press the power button to enter
Bluetooth pairing mode.
Auto power down
To save power, your Minx Go will automatically turn off
after 30 minutes if no music is playing. Press the power
button to turn the Minx Go back on.
Low battery warning
A flashing Red LED indicates that the battery is too low
and the Minx Go will enter a standby mode where no
music can be played. This LED will continue flashing for 30
minutes after which the Minx Go will turn off.
USB Charging
When the charging adaptor is connected the USB socket
on the rear of Minx Go can be used to charge compatible
mobile devices.
Your Minx Go contains a high performance battery and
charging system that is designed to work in temperatures that
do not exceed 50°C (122°F). Leaving this product in an
automobile where temperatures may exceed this limit may
result in permanent battery damage, fire or explosion. Do not
leave your product in any location where temperatures may
exceed this limit. If the Minx Go is not used for a long time,
please recharge the battery every two months to maintain the
battery in optimal condition.
Enable Bluetooth connectivity on your Bluetooth device
(eg. phone, tablet etc) and pair with the Minx Go (you may
need to consult your phone or tablet operating
instructions). Successful pairing will be signalled by a
‘beep’ from the unit and the power LED will turn solid blue.
Once paired, music from your device will play
through the unit.
1
2
1
Aux input
There is an Aux input on the rear of the unit that
allows any analogue device to be connected. To
listen to the Aux input, make sure that playback
from any paired Bluetooth device is paused. When
no Bluetooth audio is playing, your Minx Go will
automatically play the Aux input.
1
2
3
To pair a different device. Double press the power
button to enter pairing mode and pair your Bluetooth
device as described in the Bluetooth instructions.
Pairing a second device
1
Top tips
To talk to us, call +44 (0)20 3514 1521 (UK Local) or 1 8773578204 (USA)

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Go bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Go in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info