Verklein
Vergroot
Hoe te installeren
Bluetooth activeren
Accu en veiligheid
Om Bluetooth audio te gebruiken, dient u eerst te
controleren of de netstekker van de Minx Go is
ingeplugd of dat de accu is opgeladen.
Koppel dan de Minx Go aan uw Bluetooth
apparaat.
Verbind de oplaadadaptor met de Minx Go en reken op
vier uur oplaadtijd.
Het controle LEDje brandt oranje tijdens het opladen
en groen na voltooiing.
Houd de aan/uitschakelaar bovenop het apparaat
1 seconde ingedrukt om de Minx Go in te schakelen.
Druk tweemaal op de aan/uitknop om de
Bluetooth koppeling tot stand te brengen.
Automatische uitschakeling
Om energie te besparen schakelt de Minx Go automatisch
na 30 minuten uit. Tip de aan/uit toets aan om weer te
kunnen luisteren.
Waarschuwing accu uitgeput
Een rood knipperende LED waarschuwt dat de accu uitgeput
raakt. De Minx Go gaat dan naar standby en er kan geen
muziek worden beluisterd. De rode LED houdt het knipperen
een half uur vol waarna de Minx Go uitschakelt.
Opladen via USB
Bij aangesloten oplader kan de USB connector aan de
achterzijde van de Minx Go worden gebruikt om andere
mobiele toestellen op te laden.
De Minx Go is uitgerust met een hoogwaardige accu die bestand
is tegen temperaturen tot 50 graden Celsius. Wie de Minx Go in
zomerhitte in de auto laat, riskeert permanente schade, brand
of explosie van de accu. Bewaar de Minx Go ook nooit in ruimten
of achter glas waar de temperatuur boven de 50 graden Celsius
kan oplopen. Wanneer de Minx Go langere tijd niet wordt
gebruikt, zorg dan dat de accu elke twee maanden wordt
opgeladen om hem in goede conditie te houden.
Breng de Bluetooth overdracht tot stand op uw Bluetooth
toestel (bijv. tablet, smartphone) en lijn hem op met de Minx
Go (het kan nodig zijn om de handleiding van tablet of
smartphone erbij te pakken). Succesvol aansluiten wordt
beloond met een beep en het in blauw oplichten van de
controle LED van de Minx Go.
Eenmaal wederzijds herkend zal de muziek van uw tablet
of smartphone door de Minx Go worden weergegeven.
1
2
1
Aux ingang
Aan de achterzijde van de Minx Go zit een Aux-ingang
waarop elke analoge bron (radio, cd, enz) kan worden
aangesloten. Om muziek via de Aux-ingang te
beluisteren dienen de Bluetooth bronnen op pauze te
staan. Wanneer geen enkele Bluetooth bron speelt,
schakelt de Minx Go automatisch naar de Aux-ingang.
1
2
3
Om een tweede Bluetooth bron met de Minx Go te
laten communiceren dient u de aan/uitdruktoest naar
de Pairing Mode te tippen en vervolgens het
Bluetooth toestel aan de hand van zijn instructies op
de Minx Go af te stemmen.
Het aansluiten van een tweede Bluetooth
1
Top tips
Draagbaar draadloos systeem

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Go bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Go in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info