Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Minx Air100/200 Wireless music system
Wi-fi set-up
3
Go to your computer and click on the
WiFi/network logo and select Minx Air_XXX.
2
6
Mac
PC
iPad
Open a new page in your internet browser (Internet Explorer, Safari,
Chrome etc). In the address bar of your browser, type 192.168.1.1
followed by ‘enter’ and the Minx Air setup page will be displayed.
If you are happy that you have entered your details correctly, click
‘OK’ to finish.
The Minx Air set-up page may now display an ‘error’ or ‘no data
received’ type message. Don’t worry, this is normal. You can now
close your internet browser.
4
Select your home Wi-Fi network from the ‘Service Set ID (SSID)’
drop-down list of choices.
Made a mistake?
To reset the Minx Air, press and hold the power button
and WPS button on the rear panel for 10 - 15 seconds
until the Minx Air switches off. Then start again at Step 1.
You can also watch the Minx Air connection videos on
the Cambridge Audio website for further explanation.
5
Type your home Wi-Fi/Network password into the red box,
and click the ‘Apply’ button.
(Don’t know your Wi-Fi password key? It’s commonly found on
a label on your internet modem/router)
7
After a few seconds, the Minx Air will be connected to your
network (successful connection is indicated by a solid green light
on the rear of the product). This can take up to 30 seconds.
(If your computer/tablet has not already done so automatically, change the
Wi-Fi/network setting on your computer/tablet back to your home network).
Connect the Minx Air to the mains power and press the power
button on top of the unit. Wait for up to 20 seconds for the
flashing light on the rear panel to flash green and orange
1
iTunes
iPad
iPhone
To enjoy Airplay and internet radio, you must first
connect your Minx Air to your home network.
If you have a laptop computer, tablet, or any
other wi-fi enabled internet browser go to Step 1
below to connect to your home network.
If you have no wi-fi enabled internet browser
(such as a desktop computer) then please see the
online user manual for wired set-up instructions.
Airplay
Congratulations! You are now ready to stream music via Airplay.
When you open iTunes or your Music you will see the
Airplay logo allowing you to select your Minx Air as the
playback device.
Note – when Minx Air is selected, it will take a few seconds
to connect.
Wait for the music to start playing before adjusting the volume.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Air200 BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Air200 BT in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info