Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Bluetooth
Help and Troubleshooting
Get the free
MinxAir App
Search for internet radio stations from
around the world, control the volume,
bass and EQ settings from the comfort of
your armchair.
Free MinxAir App download from the
iTunes App store or Google Play store
(requires iOS 6 or later/Android 3.0 or later).
For set up videos and FAQs visit: www.cambridge-audio.com/MinxAirSetup
Consult the online user manual for more detailed information.
Adjust the bass of your Minx Air to
your listening environment. The bass
can also be controlled from the
MinxAir App and the remote control.
Top tips
Internet
Radio
Bass control
Internet Radio presets –
press to listen to internet radio
Power buttonVolume upVolume down
X Button –
press to listen to the
analogue input
Power button
Volume
Bluetooth
1-10 Internet
Radio presets
Mute
Stop
Bass control
Press the button on the
Minx Air to put your Minx Air
into Bluetooth pairing mode.
Enable Bluetooth connectivity on
your Bluetooth device (eg.
phone, tablet, etc) and pair with
the Minx Air (you may need to
consult your phone or tablet
operating instructions).
Once paired, music from your
device will play through the
Minx Air.
1
Auto power down
The Minx Air will automatically turn
off after four hours use. This
environmental feature can be
adjusted or disabled in the MinxAir
App, available from the iTunes App
store or Google Play store.
2
3
Once you have connected your
Minx Air to your home network
(see overleaf) then you’re ready
to listen to internet radio!
To get you started, we’ve stored
10 of our favourite internet radio
stations in your presets. Presets
1-5 can be easily selected and
played by pressing buttons 1-5 on
the top of the unit.
Presets 1-10 can be selected using
the remote control or the free
MinxAir App.
Also, using the MinxAir App, you
can search for new stations from
around the world and change the
presets to your own preferred
stations.
Bluetooth –
press to listen to Bluetooth
Min Max
X button
Press X once to stop the playback of
Airplay, Bluetooth or Internet radio or to
select the analogue input.
Press X a second time to mute playback of
the analogue input
Minx Air
Minx Air Minx Air
Minx Air
FREE App
Minx Air100/200 Wireless music system
To talk to us, call +44 (0)20 3514 1521 (UK Local) or 1 8773578204 (USA)
Register your
Minx Air system
using the App for
FREE lifetime
technical support!
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Minx Air200 BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Minx Air200 BT in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info