Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
ENGLISH
1
SPECIFICATIONS
GENERAL
Power Supply DC 11 -14V
Polarity Negative Ground
Speaker impedance 4 ohms
Power Output 4 x 70W
CD PLAYER
System Compact disc audio system
Usable disc Compact disc
Sampling frequency 44.1KHz
No of quantization bits 1bit
Frequency 5-20,000Hz
Number of channels 2 stereo
S/N Ratio 70dB
RADIO SECTION
FM
Frequency Range 87.5-108 Mhz
Intermediate Frequency 10.7 MHz
Usable Sensitivity Better than 15dB at S/N 30 dB
Stereo Separation 25 dB at 1KHz
S/N Ratio 50 dB
AM/MW
Frequency Range 522-1620 Khz
Intermediate Frequency 450KHz
Usable Sensitivity Better than 45dB
S/N Ratio 40 dB
REMARK :
Specifications subject to change without notice.
1. POWER BUTTON
2. MODE BUTTON
3. MUTE BUTTON
4. ROTARY VOLUME KNOB
5.AF BUTTON/SUBWOOFER BUTTON
6.TA BUTTON/ iEQ5 BUTTON (PRESET EQUALIZER BUTTON)
7. PTY BUTTON/ X-BASS BUTTON
8. DISPLAY BUTTON/ MENU BUTTON
9. BAND BUTTON/ MP3 SEARCH BUTTON
10.AUDIO SELECT BUTTON/ MP3 ENTER BUTTON/RDS MENU
11.TUNING UP/DOWN,TRACK UP / DOWN BUTTONS
12. PRESET STATIONS BUTTONS (M1~M6)
13.AUTOMATICALLY STORE / PRESET SCAN (AS/PS) BUTTON
/ MP3-ID3-TAG INFORMATION BUTTON
14. PANEL RELEASE BUTTON
15. PANEL OPEN BUTTON
19. RESET BUTTON
RESET
MCD 560M manualCompleet 10-03-2006 12:55 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Caliber mcd 560 m bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Caliber mcd 560 m in de taal/talen: Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info