Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
(Instructie) handleiding
s.v.p. goed bewaren
Douche pomp
Model 12005
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hallo mijn douche pomp sanimax sani 250, doet het niet.krijgt stroom, maar pompt niet.de pomp lijkt goed gevuld te zijn,maar hij slaat niet aan, het is een nieuwe pomp. ps is het mogelijk met de pomp langs te komen?groet fred Gesteld op 6-8-2020 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo mijn douche pomp sanimax sani 250, doet het niet.krijgt stroom, maar pompt niet.de pomp lijkt goed gevuld te zijn,maar hij slaat niet aan, het is een nieuwe pomp. Gesteld op 6-8-2020 om 10:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • voor onze nieuw te bouwen badkamer hebben wij een vuilwaterpomp nodig,
  wij denken aan de Broyeur 12005, deze komt te staan in de buurt van het ligbad
  de nieuwe badkamer gaan we in het sousterain bouwen, hiermede komt de broyeur op nagenoeg
  gelijk niveau als de onderkant van het (lig) bad / douche bak, is dit een probleem, om het water weg te pompen?

  hoe en waardoor wordt de pomp in en uitgeschakeld, is hier een tekening / opsteltekening voor beschikbaar?

  in afwachting van uw reactie
  met vriendelijke groet

  Adri Kuiper
  Zaandam Gesteld op 26-4-2020 om 12:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Broyeurfabriek Nederland 12005 Douche Afvalwater Pomp bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Broyeurfabriek Nederland 12005 Douche Afvalwater Pomp in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info