• voor onze nieuw te bouwen badkamer hebben wij een vuilwaterpomp nodig,
  wij denken aan de Broyeur 12005, deze komt te staan in de buurt van het ligbad
  de nieuwe badkamer gaan we in het sousterain bouwen, hiermede komt de broyeur op nagenoeg
  gelijk niveau als de onderkant van het (lig) bad / douche bak, is dit een probleem, om het water weg te pompen?

  hoe en waardoor wordt de pomp in en uitgeschakeld, is hier een tekening / opsteltekening voor beschikbaar?

  in afwachting van uw reactie
  met vriendelijke groet

  Adri Kuiper
  Zaandam

  Gesteld op 26-4-2020 om 12:32 in forum Broyeurfabriek Nederland 12005 Douche Afvalwater Pomp Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info