Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
10 October 29, 2001 AM196573_05_V.pdf
Connecting the Acoustimass
®
module to the Lifestyle
®
music
center
Connect the Acoustimass module to the music center with the audio input cable (Figure 6).
1. Insert the three male connectors at one end of the audio input cable into the appropriate
jacks on the rear panel of the music center:
Black connector into the SYSTEM CONTROL 1 jack
Red connector into the R (right) FIXED OUTPUT jack
White connector into the L (left) FIXED OUTPUT jack
Note:
Connect your digital signal source to the female RCA connector. See Connecting
your home theater components... on page 12.
Note:
Be sure the connectors are fully inserted into each of the jacks. If the black connector
is not inserted fully into the SYSTEM CONTROL jack, you will hear no sound.
Note:
Do
not
connect the audio input cable to the SPEAKERS A or SPEAKERS B outputs
(Figure 6). The speakers in your Lifestyle
®
12 system are designed to work properly with the
fixed level audio output available from the FIXED OUTPUT jacks.
2. Insert the single right-angle multi-pin connector on the other end of the audio input cable
into the AUDIO INPUT jack on the Acoustimass module. Align the connector at the angle
shown in Figure 6.
3. Extend the audio input cable as much as possible, since it includes an antenna for the
remote control.
Figure 6
Music center and speaker
connections
Center
speaker
Left front
speaker
Right front
speaker
Setting Up
L
R
A
B
SPEAKERS
OUTPUT
TAPE
REC
PLAY
FIXED
INPUT
L
R
AUX
VIDEO
SOUND
ANTENNA
1
2
SYSTEM
CONTROL
SEE INSTRUCTION MANUAL
POWER
12VAC IN
1.0A
A
M
L
O
O
P
FM
7
5
L
I
F
E
S
T
Y
L
E
®
M
O
D
E
L
5
M
U
S
IC
C
E
N
T
E
R
B
O
S
E
C
O
R
P
O
R
A
T
IO
N
, F
R
A
M
IN
G
H
A
M
, M
A
0
1
7
0
1
-9
1
6
8 M
A
D
E
IN
U
.S
.A
C
O
V
E
R
E
D
B
Y
U
.S
. P
A
T
E
N
T
D
3
3
9
,6
0
6
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
D
:
RIGHT
RIGHT
CENTER
OUTPUTS TO
CUBE SPEAKERS
LEFT
LEFT
FRONTSURROUND
AUDIO
INPUT
Left
surround
speaker
Right
surround
speaker
AC power
jack
Black connector
into SYSTEM
CONTROL 1
Right-angle
connector
into AUDIO
INPUT
Audio
input
cable
AC power jack
Red and white connectors into
matching FIXED OUTPUTs
L
R
A
B
SPEAKERS
OUTPUT
F
To digital signal source
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bose lifestyle 12 series ii bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bose lifestyle 12 series ii in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info