Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
4
Weergaves op de display:
1. Symbool vervangen batterij
2.
Symbool EE-fout
3. Systolische druk
4. Symbool hartritmestoornis
5. Eenheid mmHg
6. Symbool voor gebruiker 1,2
7. Diastolische druk
8. Tijdstip en datum
9. Geheugenplaatsnummer
10. Symbool pols
11. Gemeten pulswaarde
12. WHO-niveau
13. Geheugenweergave dag/nacht
(A,P: AM, PM)
4. De meting voorbereiden
Batterij plaatsen
Verwijder het deksel
van het batterijcompar-
timent aan de linkerzij-
de van het apparaat.
Plaats twee batterijen
van het type 1,5 V micro (alkaline type LR 03).
Let goed op dat de batterijen zoals aangeduid met correcte
polariteit geplaatst worden. Gebruik geen heroplaadbare bat-
terijen.
Sluit het deksel van het batterijcompartiment weer zorgvul-
dig.
Als het symbool batterij vervangen verschijnt, kan er niet
meer gemeten worden en moet u alle batterijen vervangen.
Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer ze bij
uw elektrohandelaar of uw plaatselijk afvalpunt.
U bent hiertoe wettelijk verplicht.
Aanwijzing: deze tekens vindt u terug op
batterijen die schadelijke stoffen bevatten:
Pb: batterij bevat lood, Cd: batterij bevat
cadmium, Hg: batterij bevat kwik.
Datum en tijd instellen
De datum en de tijd moeten absoluut ingesteld worden.
Alleen zo kunt u uw gemeten waarden correct met datum en
tijdstip opslaan en later laden. De tijd wordt weergegeven in
het 24-uurs-formaat.
Om de datum en de tijd in te stellen, gaat u als volgt te werk:
8
1
4
11
9
3
12
7
5
6
13
Define of AM => 4:00 ~ 11:59
Define of PM => 18:00 ~ 1:59
7 day average calculation is add up all
records and get average within last 7day
Clear Memories
All average
7 day average AM
7 day average PM
Last result
First result
EE
10
2
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beurer BC 32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beurer BC 32 in de taal/talen: Nederlands, Português, Svenska, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 1,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Beurer BC 32

Beurer BC 32 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanôl, Polski, Türkiye - 64 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info