Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
3
Om de batterijen te sparen, schakelt de bloeddrukmeter
zichzelf automatisch uit als er één minuut lang geen toets
ingedrukt wordt.
Aanwijzingen voor bewaring en onderhoud
De bloeddrukmeter bestaat uit elektronische onderdelen en
precisieonderdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden
en de levensduur van het apparaat hangen af van een zorg-
vuldige behandeling:
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid,
vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elekt-
romagnetische velden, houd het steeds ver van radio-
zendinstallaties of mobiele telefoons.
Druk niet op toetsen, zo lang de manchet niet is aangebracht.
In het geval dat het apparaat voor langere tijd niet wordt ge-
bruikt, is het aanbevolen om de batterijen te verwijderen.
Aanwijzingen voor batterijen
Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden inges-
likt. Bewaar daarom batterijen en producten op een voor kin-
deren onbereikbare plaats. Indien er een batterij is ingeslikt,
moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.
Batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen
geheractiveerd, niet uit elkaar gehaald, in vuur geworpen of
kortgesloten worden.
Neem de batterijen uit het apparaat als deze leeg zijn of als
u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u
schade die door lekkage kan ontstaan. Vervang de batterijen
altijd gelijktijdig.
Gebruik geen verschillende batterijtypes, batterijmerken of
batterijen met verschillende capaciteit. Gebruik bij voorkeur
alkalinebatterijen.
Aanwijzingen voor reparatie en verwijdering
Batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer de lege
batterijen in daarvoor voorziene inzamelplaatsen.
Open het apparaat niet. Bij niet naleven vervalt de garantie.
Het apparaat mag niet zelf gerepareerd of bijgesteld worden.
Een foutloze werking is in dat geval niet meer verzekerd.
Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautori-
seerde handelaars uitgevoerd worden.
Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze
eventueel.
Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/
EC betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). Als u vragen heeft, neemt u contact
op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw
gemeente.
3. Beschrijving
1. Deksel batterijcompartiment
2. Geheugentoets “MEM”
3. Functietoets
4. Insteltoets +
5. “START/STOP”-toets
6. Polsmanchet
7. Display
7
3
2
1
4
5
6
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beurer BC 32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beurer BC 32 in de taal/talen: Nederlands, Português, Svenska, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 1,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Beurer BC 32

Beurer BC 32 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanôl, Polski, Türkiye - 64 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info