Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 496 90463
BK/I/B/NL
NL
Beknopte handleiding
Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!
(Technische wijzigingen voorbehouden)
GSIP 6127
Display van de duur van het
afwasprogramma en de signalering
van storingen
Geeft de tijd in uren aan die resteert tot aan de start van
het programma.
Gaat uit na de start van het programma en geeft de
resterende tijd in uren en minuten weer.
“F....” Aanwijzingen voor de servicedienst
Toets voor “Startselectie”
Het is mogelijk de start van het programma met
1-24 uren uit te stellen. Bij elke druk op de toets verspringt
de urenwijzer een uur, en na 24 start de telling weer vanaf
00. Druk vervolgens op de toets Start. De afwasmachine
start na de ingestelde periode.
Toets voor “Halve belading - Multizone”
Vul alleen de bovenste korf of alleen de onderste korf. Deze
functie kan bij alle programma's worden gebruikt.
1 maal indrukken = bovenste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
2 maal indrukken = onderste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
3 maal indrukken= Off (halve belading gedeactiveerd).
Bij een wascyclus zonder de bovenste korf, moet de
toets “Halve belading”, oftewel “wascyclus in onderste
korf” worden ingedrukt (het bijbehorend lampje/
symbool gaat branden).
Bacteriedodende spoeling
4) 5)
Deze functie voegt een bacteriedodende spoeling toe
aan het einde van het afwasprogramma, zodat het aantal
bacteriën verder wordt gereduceerd. Het lampje gaat
branden wanneer de functieactief is. Als de temperatuur
tijdens de bacteriedodende spoelcyclus niet constant
gehouden wordt (b.v. doordat de deur geopend wordt),
begint het lampje te knipperen om aan te geven dat de
bacteriedodende werking niet gegarandeerd wordt.
1) Programma voor het typeplaatje conform de richtlijn EN 50242;
2) Zie “Gebruik van het apparaat”;
3) De gegevens over de programma’s zijn verkregen in
overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De
gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de
grootte van de belading, verschillende extra functies, een
andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid
van het water en de voedingsspanning, etc.
4) De efficiëntie van de verwijdering van de bacteriën is
geverifieerd met het Institut Pasteur te Lille (Frankrijk), op
grond van de norm NF EN 13697 van november 2001.
5) Deze programma’s kunnen worden gebruikt met de extra
functie bacteriedodende spoeling.
6) Energiezuinig programma met verlengde droogcyclus.
Programmakeuze-toets
Toets On / Off
Toet s S tart
Het controlelampje gaat tijdens de werking
branden, knippert wanneer er zich een storing
voordoet en gaat uit aan het einde van het
programma.
Extra functies
3)
Programmatabel
Afwasmiddel
2)
Verbruik
3)
Programma’s
Tips voor het laden van de
vaatwasmachine
A B Liter kWh Minuten
Sensor +
5)
40-70°C
Licht, matig of sterk vervuild,
inclusief koekenpannen en
pannen.
X X 7,0-17,0 0,99-1,58 65-170
Voorspoelen koud
Vaat die later gewassen moet
worden.
- - 4,0 0,03 14
Glas 40°C
Licht vervuild, bijvoorbeeld
glazen en kopjes.
X - 10,0 0,85 100
Snel 40°C
Licht vervuild, zonder
opgedroogde resten.
X - 10,0 0,65 30
Eco
1) 5) 6)
50°C
Matig vervuild. X X 13,0 1,05 195
Waarschuwing voor de testlaboratoria:
voor meer informatie over de condities van de vergelijkende test EN en andere tests, kunt u contact opnemen met het volgende adres:
“nk_customer@whirlpool.com”.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn vaatwasser geeft code F7. Ik heb de machine schoongemaakt. De filters zijn schoon. Wat nu Gesteld op 4-8-2020 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wij hebben een Bauknecht vaatwasser GSIP 6127 . deze geeft een foutmelding F4 . De filters zijn schoon gemaakt . Wat kunnen we doen ? Gesteld op 2-12-2013 om 15:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben een Bauknecht vaatwasser GSxp 6130 en geeft een foutmelding F4 en E6. Filters zijn schoongemaakt alles nagekeken. Wat kunnen wij nog meer doen of waar ligt het aan.

   mvg T. Dumoulin Geantwoord op 6-10-2014 om 15:51

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht GSIP 6127 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht GSIP 6127 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info