172839
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
5 Vorwort: Über dieses Handbuch
5 Arbeiten mit Mac OS X Server
5 Bei Verwendung einer Solid-State-Festplatte
6 Bei Verwendung einer Xserve RAID-Karte
6 Weitere Informationen
7 Kapitel 1: Der Xserve im Überblick
8 Der Xserve auf einen Blick - Vorderseite
10 Der Xserve auf einen Blick - Rückseite
12 Kapitel 2: Inbetriebnehmen des Xserve
12 Erstmaliges Einschalten des Xserve
12 Kongurieren der Serversoftware
13 Kongurieren des LOM-Anschlusses (Lights-Out Management)
13 Lokale und entfernte Softwarekonguration
14 Seriennummer für die Konguration per Fernzugri
14 Kongurieren mehrerer Xserve-Systeme
15 Inbetriebnehmen des Xserve
15 Starten des Xserve per Fernzugri
15 Auswählen einer Startmethode mit der Service-Taste an der Vorderseite des Xserve
16 Ausschalten des Xserve
16 Vor dem Ausschalten des Xserve
16 Ausschalten des Xserve mit Tastatur und Monitor
16 Ausschalten des Xserve per Fernzugri
17 Sofortiges Ausschalten mit der vorderen Taste "Ein/Standby"
18 Kapitel 3: Überwachen des Xserve
18 Überprüfen des Status der Mac OS X Server-Dienste
18 Überprüfen des Status der Batterie der RAID-Karte
18 Lokale und entfernte Überwachung
19 Identizieren des Xserve in einem Rack
20 Bedeutung der Xserve Status-LEDs
20 Gesamtstatus des Xserve
21 Service-LED
3
Inhalt
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple xserve bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple xserve in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple xserve

Apple xserve Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info