172839
39
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Do not attempt to disassemble the cabinet
containing the laser. The laser beam used in this
product is harmful to the eyes. The use of optical
instruments, such as magnifying lenses, with this
product increases the potential hazard to your eyes.
For your safety, have this equipment serviced only
by an Apple-authorized service provider.
If you have an internal Apple CD-ROM, DVD-ROM, or
DVD-RAM drive in your computer, your computer is
a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a
user-accessible area, indicates that the drive meets
minimum safety requirements. A service warning
label is located in a service-accessible area. The
labels on your product may dier slightly from the
ones shown here.
Nutzungsbeschränkungen
Dieses Computersystem darf nicht verwendet
werden beim oder im Zusammenhang
mit dem Betrieb von Kernkraftanlagen,
von Flugzeugnavigations- oder
-kommunikationssystemen oder bei der
Flugüberwachung. In derartigen Fällen kann ein
Fehler dieses Computersystems zu Todesfällen,
Körperverletzungen oder schwerwiegenden
Umweltschäden führen.
Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt
werden muss. Wenden Sie sich an Apple oder Ihre
lokalen Umweltbeauftragten und erkundigen Sie
sich nach den Möglichkeiten zum Recyclen, wenn
das Produkt entsorgt werden muss.
Näheres zum Recycling-Programm
von Apple nden Sie unter:
www.apple.com/de/environment/recycling.
Informationen zur Entsorgung der Batterie
Wenn Sie die interne Batterie austauschen,
entsorgen Sie die verbrauchte Batterie bitte
entsprechend den geltenden Umweltrichtlinien.
Nederlands:Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.
Deutschland:Das Gerät enthält Batterien. Diese
gehören nicht in den Hausmüll. Sie können
verbrauchte Batterien beim Handel oder bei
den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um
Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der
Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.
Taiwan:
European Union—Disposal Information:
The symbol above means that according to local
laws and regulations your product should be
disposed of separately from household waste.
When this product reaches its end of life, take it to
a collection point designated by local authorities.
Some collection points accept products for free. The
separate collection and recycling of your product
at the time of disposal will help conserve natural
resources and ensure that it is recycled in a manner
that protects human health and the environment.
Union Européenne: informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signie que vous devez vous
débarasser de votre produit sans le mélanger
avec les ordures ménagères, selon les normes et
39
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple xserve bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple xserve in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple xserve

Apple xserve Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info