Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
24
ENGLISH
This unit comes equipped with a built-in Dolby Digital
decoder, Dolby Pro Logic decoder and a DTS decoder.
With this unit’ s built-in Dolby Digital decoder , Dolby Pro Logic
decoder , DTS decoder and the speaker system (the center ,
surround speaker units and the subwoofer supplied in addition
to the left and right front speakers), Dolby Digital, Dolby Pro Logic,
or DTS sources can be played back in full scale home theater
sound.
Dialogs are heard in the front and center sound field, while
ambient sounds like cars and crowds are reproduced on all sides
of the listener , all in all for an incredibly lifelike audio-visual
experience.
Dolby Digital and DTS are multichannel system (maximum 5.1
channel) which record audio signals digitally .
5.1 channel means left, center and right front channels, separate
left and right surround channels, plus a low-frequency ef fects
(LFE) channel, counted as “0.1” channel.
Dolby Digital and DTS tracks may also come in 1 or 2 channels
(monaural or stereo, respectively), or in fact, any number of
channels within the limit. (Sources with 3 or more channels will
be refered to as
a
multichannel
source) .
Dolby Digital software is marked with the
logo.
DTS software is marked with the
logo.
Dolby Pro Logic is an analog audio multichannel system with
four independent channels; left, center , right, and surround. These
four channels are coded into the two tracks of a conventional
analog stereo source.
Dolby Pro Logic VCR software is marked with the
Hlogo.
NOTE
This unit does not support multichannel playback of MPEG
Multichannel sources.
Make sure all the supplied speakers are placed and connected
properly (pages 5 and 6).
SURROUND PLAYBACK
PLAYING WITH SURROUND SOUND
1
Play back the surround source.
Make sure to select the video input from this unit on your
TV.
DVDs may contain several audio tracks, such as a Dolby
Digital track and a DTS track, or Dolby Digital tracks in
different channel configurations, etc.
If necessary , press AUDIO on the remote control to change
the playback track (page 22).
2
Press SURROUND repeatedly to select the
desired surround mode.
With each press:
For a Dolby Digital/DTS multichannel source
DOLBY DIGITAL/DIGITAL THEATER STEREO
DOLBY DIGITAL/DIGITAL THEATER: multichannel surround
sound
STEREO: 2 channel stereo sound (Select this mode when
neither the center nor the surround speaker units are
connected.)
For a Dolby Digital 2 ch source
PRO LOGIC STEREO
For a source except stated above
(Linear PCM or ANALOG, etc.)
PRO LOGIC THEATER HALL STADIUM
STEREO
PRO LOGIC: Surround sound
THEATER: Sound presence of a theater
HALL: Sound presence of a concert hall
STADIUM: Sound presence of a stadium
STEREO: Normal stereo playback
The signal type indicator lights up according to the signal
type and other conditions (see “SURROUND PLA YBACK
MODE INDICATION”, page 25).
To adjust the sound level of the speakers during playback
See “ADJUSTING SPEAKER LEVELS”, page 28.
NOTE
When the headphones are plugged in, surround mode
automatically switches to the STEREO mode.
When playing back 96 kHz Linear PCM source, surround mode
automatically switches to the STEREO mode.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info