Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
ENGLISH
21
En
SUBTITLES (DVD ONLY)
You can also change the subtitle language if more than one is
available.
Press SUBTITLE on the remote control repeatedly
during playback to select the desired subtitle
language.
With each press, the subtitle will change.
NOTE
If you press SUBTITLE when playing a disc without subtitles,
the “OFF” is displayed.
The subtitle language can be changed only if the disc contains
more than one subtitle language.
It may take some discs a few moments after you press
SUBTITLE until the new subtitles are displayed.
Some discs permit switching the subtitle language only through
a menu screen.
SPECIAL DVD FEATURES
Operations for special features characteristic to DVDs are
described here.
ZOOM FUNCTION (DVD ONLY)
Press SHIFT+ZOOM on the remote control during
playback.
The picture around the center of the screen is enlarged.
With each press:
x4 x16
To move the enlarged picture
Press i, k , j, or l.
CHANGING THE ANGLE (DVD ONLY)
When playing back a scene shot with multi-angles, you can select
the angle to view the scene.
“ANGLE AREA IN” or “ANGLE AREA OUT” appears on the TV
screen to show whether the Angle function is ef fective or not.
Press ANGLE on the remote control repeatedly
to select a viewing angle.
With each press, the angle will change.
NOTE
The Angle function works only when playing back a shot with
multi-angles. If you press
ANGLE when playing back a scene
or a disc without multiple viewing angles, the
symbol is
displayed.
Normal playback
1
2
4
3
Jim, lui, roule trés bien aujourd´ hui.
2 FRE
Jaime está corriendo muy bien.
3 SPA
OFF
He’s having a great run today, Jim.
1 ENG
PLAYING DVDS AND AUDIO CDS
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info