Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
GB 9GB 8
faults
what should I do if…
fault
Cooking zones do not get
hot.
Metal-like marks on the
ceramic hob.
Scratches on the ceramic
hob.
cause
Plug is not in socket.
Fuse(s) in the meter
cupboard defective.
Incorrect cleaning material
used.
Sliding pans across the hob
is the usual cause.
solution
Put the plug into the
socket.
Check the meter cupboard.
Remove with a cleaning
material like Stahlfix.
Do not slide pans across
the ceramic hob. Any
scratches that have been
made by sliding pans
around cannot be removed.
If the appliance does not work properly, this does not always mean that it is defective.
Try to deal with the problem yourself first. Phone the service department if the advice
given below does not help.
maintenance
cleaning
daily cleaning
Clean the glass top after each use. You can use a mild
cleaning agent for this - for example, washing-up liquid.
stubborn stains
Stubborn stains can also be removed with a mild cleaning
agent – for example, washing-up liquid.
Remove water marks and lime stains with vinegar.
Traces of metals (due to sliding pans) can be difficult to
remove.
Remove traces of metals with a proprietary cleaning agent.
Remains of food that has boiled over are best removed with
a glass scraper. Melted plastic and sugar can also be
removed with a glass scraper.
never use
You should never use scouring agents. These cause
scratches in which lime deposits and dirt can accumulate.
Never use sharp objects such as steel wool and scourers.
water marks; lime
stains; traces of
metal.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG hl 60 a bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG hl 60 a in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info