Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
GB 7
cooking information
cooking settings
settings 1 - 4
- making stock
- stewing cooking pears
- stewing meat
- cooking food through
- braising vegetables
settings 4 - 7
- cooking large quantities through
- defrosting firm vegetables (French beans, for example)
setting 8
- frying thick pancakes
- frying thick pieces of meat covered in breadcrumbs
- frying thin pieces of meat
- frying thick pieces of meat
- fry fat out of cubes of bacon
- frying raw potatoes
- frying French toast
- frying fish covered in breadcrumbs
- frying thin pieces meat covered in breadcrumbs
- frying omelettes
settings 9 - 12
- searing meat
- frying flatfish, thin steaks or fillets
- frying cooked potatoes
- cooking smooth, thickened soups and sauces
- frying omelettes
- frying steak (medium, pink)
- deep frying (depending on the temperature and the quantity)
setting 12
- bringing to the boil quickly
- shrinking down leaf vegetables
- blanching vegetables
- heating oil, fat and butter
- frying steak (rare, red)
- getting pressure cooker up to pressure
- cooking smooth, thickened blancmange and custard
GB 6
operation
switching on
introduction
The ceramic glass hob is resistant to all temperature shocks.
Neither the heat or the cold will damage the hob. On the
glass work surface the 4 cooking zones are indicated by a
circle. The base of the pan should correspond with this circle.
You may turn the switch either to the left or the right. The
switch has 12 settings, you can also select any setting in
between. The ceramic hob is fitted with a residual-heat
indicator.
switching on
1 Put a pan on a cooking zone.
2 Turn the control knobs to the required setting.
The various cooking settings can be found in the table on the
following page.
residual-heat indicator
The indicator shows that the cooking zone is still hot, and
goes out as soon as the glass top reaches a safe
temperature.
Residual heat is indicated with a light on the glass top.
The cooking zone can be switched off 5-10 minutes before
the food is cooked. If the food is in a covered pan, it will
continue to simmer on the residual heat.
1
3
5
7
8
9
10
11
12
Control knob
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG hl 60 a bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG hl 60 a in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info