Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/82
Pagina verder
82 ATAG
Instructions pour l’encastrement
Afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’ap-
pareil, il est nécessaire que le meuble de cuisine
ou la niche dans laquelle il sera encastré possède
des dimensions appropriées.
Conformément aux réglementations en vigueur,
toutes les pièces assurant la protection anti-choc
des éléments sous tension et isolés doivent êtres
serrées de manière telle à ne pouvoir être dévis-
sées qu’à l’aide d’outils.
Ceci inclut également la fixation de toute paroi
terminale située au début ou à l’extrémité d’une
rangée d’éléments encastrés.
En tous cas, la protection anti-choc doit être éga-
lement garantie par l’encastrement de l’appareil.
L’appareil peut être placé avec sa paroi arrière ou
latérale posée contre des meubles de cuisine, des
appareils ou des parois d’une hauteur supérieure.
Quoiqu’il en soit, seuls d’autres appareils ou meu-
bles ayant une hauteur identique à celle du four
peuvent être installés contre l’autre paroi latérale.
Dimensions du four ((Fig. 5)
Instructions pour l’encastrement
Afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’ap-
pareil, il est nécessaire que le meuble de cuisine
ou la niche dans laquelle il sera encastré possède
des dimensions appropriées (Fig. 6-7).
Fixation de l’appareil au meuble
1. Ouvrez la porte du four.
2. Fixez le four au meuble en installant les quatre
supports d’entretoises fournis (Fig. 8 - A) pré-
cisément dans les orifices prévus à cet effet
dans le cadre, puis vissez les quatre vis à bois
(Fig. 8 - B)
Fig. 8
550 MIN
585
560 - 570
80÷100
Fig. 7
Fig. 5
Fig. 6
80

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG OX6211L bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG OX6211L in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info