Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/82
Pagina verder
80 ATAG
Instructions à l’intention de l’installateur
L’installation et les branchements doi-
vent être réalisés conformément aux
réglementations en vigueur. Intervenir
sur l’appareil uniquement après l’avoir
débranché. Seuls des professionnels
agréés sont autorisés à travailler sur
l’appareil.
Le fabricant décline toute responsabi-
lité en cas de dommages résultant du
non-respect des consignes de sécurité
énoncées dans cette notice.
Branchement électrique
Avant de brancher l’appareil, veuillez contrôler les
points suivants :
- Le fusible et l’installation électrique de l’habi-
tation doivent être en mesure de supporter la
charge. maximum de l’appareil (voir plaque
signalétique).
- L’installation électrique de l’habitation doit être
dotée d’une mise à la terre conforme aux ré-
glementations en vigueur.
- La prise et le dispositif de coupure omnipolaire
doivent être accessibles après que l’appareil
a été installé.
L’appareil est fourni avec un câble incorporant une
fiche standard, adaptée à la charge électrique to-
tale indiquée sur la plaque signalétique. La fiche
doit être insérée dans une prise murale appro-
priée. Si un branchement direct au réseau élec-
trique (secteur) est requis, il sera nécessaire d’ins-
taller un interrupteur omnipolaire entre l’appareil
et l’alimentation secteur, ayant une distance mi-
nimum de 3 mm entre les contacts, qui soit adapté
à la charge requise et en accord avec les normes
en vigueur. Le câble jaune/vert de terre ne doit
pas être interrompu par l’interrupteur et doit être
de 2 à 3 cm. plus long que les autres câbles.
78

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG OX6211L bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG OX6211L in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info