Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/82
Pagina verder
ATAG 5
Gebruik altijd ovenwanten om hete
vuurvaste schotels of schalen uit de
oven te halen.
De vorken en het spit zijn puntig en
scherp. Als u er gebruik van maakt, doe
het met zorg om verwonding te
voorkomen.
Regelmatig reinigen voorkomt dat het
oppervlaktemateriaal van de oven ach-
teruitgaat.
Schakel voordat u de oven gaat reinigen
de stroom uit of haal de stekker uit het
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de oven in de stand
“UIT” staat als hij niet meer wordt ge-
bruikt.
Het apparaat mag niet worden gereinigd
met een stoomreiniger.
Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe
metalen schrapers. Deze kunnen kras-
sen veroorzaken op de ruit van de deur,
waardoor het glas kan barsten.
Veiligheid van personen
Dit apparaat is bestemd voor gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
het door kinderen te laten gebruiken of
hen ermee te laten spelen.
Houd kinderen uit de buurt, zolang de
oven in werking is. Ook nadat u de oven
heeft uitgeschakeld, blijft de deur nog
lange tijd heet.
Dit apparaat is niet bedoeld voor ge-
bruik door kinderen of andere perso-
nen met beperkte lichamelijke, zintuig-
lijke of geestelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit plaatsvindt onder toezicht van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructies hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Milieu-informatie
Gooi, nadat de oven is geïnstalleerd,
de verpakking weg op een veilige en
milieuvriendelijke wijze.
Wanneer een oud apparaat wordt afge-
dankt, moet het onbruikbaar worden
gemaakt door het aansluitsnoer af te
snijden. Verwijder alle vergrendelingen
van de deur, om te voorkomen dat
kinderen in de oven opgesloten kunnen
raken.
Klantenservice
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaam-
heden uitvoeren door de service-afde-
ling van de fabrikant of door een service-
afdeling die door de fabrikant
geautoriseerd is en gebruik alleen origi-
nele onderdelen.
Probeer in geval van een storing of de-
fect dit apparaat nooit zelf te repareren.
Reparaties die door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot
schade of letsel leiden.
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld.
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektro-
nische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u mo-
gelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu. die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeente-
reiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG OX6211L bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG OX6211L in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info