Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
FARBFERNSEHER
COLOUR TV SET
BEDIENUNGSANLEITUNG (D)
USER MANUAL (GB)
Guarantee
The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting
on the date of purchase (receipt).
During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories
ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by
repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail
an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new
guarantee!
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of
purchase no free replacement or repair will be carried out.
For repairs or replacement during the life of the guarantee return the device in its
original packing together with the proof of purchase to your dealer.
Defects to consumables or parts subject to wearing as well cleaning, maintenance
or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence
are to be paid!
The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
After the expiry of the guarantee
After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or
repair service against the payment of the ensuing costs.
CTV 4833 ST/VT
The device has been tested according to all relevant CE guidelines, such as
electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been
constructed in accordance with the latest safty regulations.
Subject to technical changes without prior notice!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG CTV 4836 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG CTV 4836 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info