542161
251
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/252
Pagina verder
Гаранционно изложение
Yarvik 456578965, :; <6=>?@8A8 B5@?<;7 =8 @C9;785 7DE5 >5 9E5 >;F;@89 G 9B65H=8@585
9C9 E58;695C98; B5 <;69=> =8 2 4=>979 =8 >58585 75 B5@?<?G57; =8 @C9;785. I@= <=
@=;8= 9 >5 ; G6;E; <6;B 8=B9 <;69=>, G <6=>?@85 HA>; =8@698 >;F;@8 G 9B65H=8@585 9C9
E58;695C98;, @C9;78A8 86DHG5 >5 GA67; <6=>?@85 75 >9CA65, =8 @A>;8= 4= ; B5@?<9C.
J9CA6A8 86DHG5 >5 4= 6;E=78965 9C9 <=>E;79 (<= ?KE=86;79; 75 Yarvik) G 65B?E;7
<;69=> =8 G6;E;. L;=HM=>9E5 ; =694975C75 F5@8?65 @58= >=@5B58;CK8G= B5 >58585 75
B5@?<?G57;. NBH=6A8 75 Yarvik B5 8=G5 O; HA>; @65;7.
P5B9 45657Q9D 7; <=@69G5 >;F;@89 9C9 7;9B<65G7=K89 G 6;B?C8585 =8 K=F8?;679
8657KF;69, 7;<65G9C75 ?<=86;H5, 7;<65G9C75 65H=85, E579<?C9657;, 7;H6;R7=K8,
7;?E;K875 ?<=86;H5, 7;>=H6= KAM657;79; 9C9 @5@G=8= 9 >5 ; >;SK8G9; 9BGA7 @=786=C5
75 Yarvik.
Declaraţie de garanţie
Yarvik garanteazT cT produsul cumpTrat de client nu prezintT defecte de fabricaUie sau
defecte materiale pentru o perioadT de 2 ani de la data achiziUionTrii lui de cTtre client. DacT,
în orice moment al perioadei de garanUie, produsul prezintT un defect de fabricaUie sau un
defect material, clientul va returna produsul la distribuitorul de la care l-a cumpTrat.
Distribuitorul este obligat sT repare sau sT înlocuiascT produsul (la libera alegere a lui Yarvik)
într-un termen rezonabil. Se solicitT prezentarea facturii originale ca dovadT a datei de
achiziUionare. Yarvik va lua decizia finalT asupra acestei probleme.
Prezenta garanUie nu acoperT defectele sau funcUionarea defectuoasT rezultând din transfer
de software, utilizare eronatT, exploatare abuzivT, modificare neautorizatT, neglijenUT,
utilizare improprie, neatenUie sau orice act care nu poate fi controlat de Yarvik.
Гарантийные обязательства
V 8;:;79; 2 C;8 K >58W <69=H6;8;79D <=@?<58;C;E Yarvik 45657896?;8, :8=
<69=H6;8;77WS <6=>?@8 7; K=>;6R98 @5@9M-C9H= <6=9BG=>K8G;77WM >;F;@8=G 9C9
>;F;@8=G E58;695C=G. XKC9 G @5@=;-C9H= G6;ED 75 <6=8DR;799 <;69=>5 >;SK8G9D
45657899 G <6=>?@8; H?>;8 =H756?R;7 <6=9BG=>K8G;77WS >;F;@8 9C9 >;F;@8
E58;695C=G, <=@?<58;CY >=CR;7 G;67?8Y <6=>?@8 >9K869HYZ8=6?, ? @=8=6=4= =7 HWC
<69=H6;8;7. J9K869HYZ8=6 >=CR;7 =86;E=7896=G58Y 9C9 B5E;798Y ;4= (75 ?KE=86;79;
Yarvik) G 8;:;79; 65B?E7=4= <;69=>5 G6;E;79. L;=HM=>9E= <6;>=K85G98Y =694975C
K:;85-F5@8?6W >CD <=>8G;6R>;79D >58W <69=H6;8;79D. [;\;79; Yarvik G =87=\;799
>577=4= G=<6=K5 DGCD;8KD =@=7:58;CY7WE.
L5K8=DO5D 4565789D 7; 65K<6=K8657D;8KD 75 >;F;@8W 9C9 7;<=C5>@9, G=B79@5ZO9; G
6;B?CY858; <;6;?K857=G@9 ]^, 756?\;79D <65G9C _@K<C?585Q99, 7;<65G9CY7=4=
9K<=CYB=G579D, 65BH=6@9, M5C587=K89, 7;75>C;R5O;4= 9K<=CYB=G579D, 7;>=K858=:7=4=
?M=>5 9C9 @5@=4=-C9H= >;SK8G9D, 75M=>DO;4=KD B5 <6;>;C5E9 @=786=CD Yarvik.
251

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yarvik EBR060 Flow bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yarvik EBR060 Flow in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 5,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info