781886
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
User Manual
DEMOLITION BREAKER
AB1900
Contents
MODEL: AB1900 PRODUCT CODE: 61755 08/2018
AFTER SALES SUPPORT
1300 855 831 support@scheppach.com.au
AUS
Original instructions
Vers.No. 180312
ALDI guarantees that our exclusive brand products are developed to
our stringent quality specifi cations. If you are not entirely satisfi ed with this
product, please return it to your nearest ALDI store within 60 days from
the date of purchase for a full refund or replacement, or take advantage of
our after sales support by calling the suppliers Customer Service Hotline.
Made in China
WORKZONE TITANIUM is a registered trademark of ALDI Stores
DISTRIBUTED BY:
ALDI STORES
1 SARGENTS ROAD
MINCHINBURY NSW 2770
www.aldi.com.au
5
Overview 04
Contents of box 06
Explanation of symbols 07
Introduction 08
Layout 09
Scope of delivery 09
Intended use 10
Safety regulations 10
Before starting the equipment 15
Operation 15
Technical data 16
Maintenance 18
Electrical connection 19
Disposal and recycling 20
Troubleshooting 20
Warranty Details 21
Repair and Refurbished Goods or Parts Notice 22
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Workzone AB1900 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Workzone AB1900 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2.03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info