Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
6
BESCHREIBUNG DES TROCKNERS
HINWEIS - WARTUNG UND REINIGUNG
A.
Arbeitsplatte.
B1.
Kondenswasserbehälter im
Gerätesockel oder
B2.
Kondenswasserbehälter in der
Bedienblende.
C.
Kontaktstift.
D.
Tür:
Öffnen der Tür: Am Griff ziehen.
Schließen der Tür: Leicht bis
zum Anschlag zudrücken.
E.
Flusensieb.
F.
Kindersicherheit.
G.
Taste für Wärmetauscher-Klappe.
H.
Wärmetauscher.
Hinweis:
abhängig vom Modell
kann die Öffnung der
Wärmetauscherklappe waagerecht
oder senkrecht sein. Dies ändert
nichts an der Funktionsweise der
Klappe.
NACH JEDEM TROCKENGANG
Nach jedem Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
Tür öffnen.
Sieb nach oben herausziehen.
Sieb öffnen.
Flusen mit einer weichen Bürste oder den
Fingern entfernen.
Sieb schließen.
Sieb wieder einsetzen.
Kondenswasserbehälter nach jedem
Trockengang entleeren.
EINMAL MONATLICH
Wärmetauscher mindestens einmal
monatlich reinigen (siehe Abschnitt
“WÄRMETAUSCHER”).
Flusen mit einem feuchten Tuch von der
Türdichtung und Türinnenseite entfernen.
Fasern im und um den Wasserabfluss
mindestens einmal monatlich entfernen.
A
C
D
F
E
G
H
B
1
B
2
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert cb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert cb in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Whirlpool awz expert cb Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info