Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00216
Zeer
natte
lading
Natte
lading
Lading
kg
Weefsel programma's
& Droogniveau's
Extra droogfuncties
Delicaat
Vermindert de intensiteit
van het droogproces
(aanbevolen voor tere
stukken)
Zoemer
geeft het einde
van de droogcyclus
met intervallen aan
Indicatieve droogtijden
(in minuten)
85’
125’
70’
100’
3,0
5,0
Katoen
Max. 5 kg
Kastdroog Plus
80’
110’
60’
90’
3.0
5.0
Kastdroog *
60’
90’
50’
70’
3,0
5,0
Strijkdroog *
30’
55’
25’
45’
1,0
2,5
Gemengde weefsels
Max 2,5 kg
Kastdroog Plus
25’
45’
20’
35’
1,0
2,5
Kastdroog *
20’
35’
15’
25’
1,0
2,5
Strijkdroog
---
Luchten
Het wasgoed wordt 30 minuten
zonder verhitting gelucht en
opgefrist.
-
---
Completeert het droogproces of
droogt enkele stukken (geschikt
voor alle weefsels).
-
AWZ 6812NL
Katoen
Gemengd
weefsels
Luchten
Tijd
Start
Pauze
Start de droogcyclus. Het
indicatielampje drogen knippert
tijdens de selectiefase. Druk op de
toets om de uiteindelijke keuze te
bevestigen.
Filter
Het indicatielampje gaat branden als
het filter schoongemaakt dient te
worden.
Maak het filter aan het
einde van elke droogcyclus schoon.
Waterbak
Licht op wanneer de waterbak
geleegd dient te worden. De
droogcyclus wordt automatisch
onderbroken.
Leeg de waterbak.
Druk op de toets Start/Pauze om de
droogautomaat opnieuw te starten en
om door te gaan met het programma.
Overdroog
Het indicatielampje brandt als er een
programma met vochtigheidscontrole
is geselecteerd, om aan te geven dat
de beschermingsfunctie actief is.
De functie is niet actief bij
tijdsprogramma's en
Luchten .
INDICATIELAMPJES PROGRAMMAWIJZER
Overdroog
Drogen
Einde
Anti-kreuk
Brandend: Overdroog bescherming
is actief
Knipperend: programma
geselecteerd; cyclus moet gestart
worden.
Brandend: programma in werking.
Brandend: Einde van programma.
Brandend: Anti-kreukfase in
werking.
* De testprogramma's voldoen aan IEC 61121
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig de
“Gebruiksaanwijzing“.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 6812 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 6812 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info