302666
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
45
Secadora cronométrica
1.
Seleccionar el tiempo de secado y las
opciones según la tabla (véase tabla de
programas).
2. Opciones (si hay)
Para seleccionar una opción, pulsar la tecla
correspondiente. Volver a pulsar la tecla
para cancelar la opción.
Inicio retardado
Retrasa el inicio del secado. El selector
de inicio retardado ha de girarse a la
derecha hasta el retraso preciso y hay
que pulsar la tecla de puesta en
marcha (
Start
). Puede seleccionarse
un retardo de 1 a 8 horas. El retardo
puede modificarse en cualquier
momento girando el selector de inicio
retardado.
En el selector aparece el tiempo
restante para el inicio del programa.
Al abrir la puerta se detiene la cuenta
atrás. Cerrar la puerta y volver a pulsar
la tecla de puesta en marcha (
Start
)
para seguir con la cuenta atrás. Para
cancelar la cuenta atrás, girar el
selector hasta la posición 0.
Delicados
Reduce la temperatura de secado.
Apta para ropa delicada.
Zumbador
Al pulsar la tecla se pone en
funcionamiento un zumbador que
indica el final del ciclo sonando a
intervalos regulares.
3. Programa adicional
Aireado
La ropa se airea durante 20 minutos sin
calentarse.
.
1.
Después de seleccionar el tiempo o el
programa de secado y la opción, pulsar la
tecla de puesta en marcha (
Start
).
2.
Si se ha seleccionado, un zumbador sonará
para señalizar el final del ciclo de secado.
Sonará a intervalos regulares durante un rato.
3.
Si no se saca del cesto la ropa
inmediatamente al final del ciclo de secado,
un ciclo antiarrugas automático funcionará
durante un máximo de 20 minutos (secadora
cronométrica) o 70 minutos (secadora
electrónica): el cesto girará a intervalos
regulares para evitar que la ropa se arrugue.
4.
Al completarse el programa, colocar el
programador en la posición 0. Se apagará
el piloto Máquina encendida.
5. Limpiar el filtro de pelusas y vaciar el
recipiente de agua después de cada ciclo
de secado.
6.
Si se cambia el programa (secadora
electrónica) durante el ciclo de secado, la
secadora se detiene. Para utilizar el nuevo
programa, pulsar la tecla
Start
otra vez.
Interrupción del ciclo de secado
Para parar la máquina cuando no ha terminado
aún el ciclo, llevar el botón del programador a la
posición ( ) Aireado y volver a pulsar la tecla
de puesta en marcha (
Start
) en la secadora
electrónica.
Esperar al menos 5 minutos antes de abrir la
puerta para que la secadora se enfríe.
Para su seguridad, el ciclo se detiene
automáticamente al abrirse la puerta.
Para reanudar el ciclo, cerrar la puerta y volver a
pulsar la tecla de puesta en marcha (
Start
).
SELECCIÓN DEL TIEMPO O EL PROGRAMA DE SECADO
Y LAS OPCIONES
PUESTA EN MARCHA Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info