302666
9
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
20
Direct drainage at the rear of the dryer
To avoid to empty the water container at the
end of each drying cycle, connect the pipe
supplied in the dryer directly to a fixed drain
or put it into a sink.
1. Remove the pipe in the lower part behind the
dryer and mount it to the plastic connector
(shown in driagram), put a rag underneath to
collect water spillage.
2. Connect the pipe supplied with the dryer to
the connector. The maximum drain height
is 1 m.
3. Make sure that the pipe is not bent or twisted
(the end of the pipe must not be immersed in
the drain water to avoid risk of siphoning).
The supplied hose length is 1,5 m.
The maximum permitted length is 2,5 m.
To change the direction of opening of the door
1. Unplug the dryer.
2. Open the door.
3. Remove the contact pin at the upper part of
the door with a spanner. Turn the contact pin
90° and take it out.
4. Unscrew the 2 screws at the door hinge and
remove the door.
5. To remove the door lock:
Unscrew the two screws above and below the
door lock system and slide it upwards (1,5 cm)
holding it from the bottom. Remove it.
6. To change the door opening:
Turn the door.
Re-fit the door with the 2 screws at the
preferred position.
Insert the door lock system at the opposite
side of the door and move it (1,5 cm) down.
Fix the 2 screws above and below the door
lock system
Take care not to reverse the sense of the
door lock system. The child safety must be
above the locking mechanism.
7. Replace the contact pin in the top of the door.
1. Wipe the cabinet with a mild household
detergent. Avoid using abrasive cleaners.
2. Clean the lint filter at the end of each drying
cycle.
3. If the lint filter mesh is clogged, clean it with
water and a soft brush.
4. Clean the heat exchanger at least every
three months proceeding as follows:
Open the door and press the button on the
bottom of the door entrance.
The heat exchanger flap opens.
Rotate the retaining springs and extract the
heat exchanger.
DRAINAGE SYSTEM
DOOR REVERSIBILITY
MAINTENANCE
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info