Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 307 00489
NL
AWZ 3413
Beknopte handleiding
Voordat u de droogautomaat gebruikt is het aan te raden ook de instructies nauwkeuring te lezen!
(Wijzigingen voorbehouden)
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
4
Programmakeuzeknop
Het droogprogramma wordt gekozen door
aan deze knop te draaien.
Start(Pauze) knop
Het droogprogramma wordt gestart door
een druk op deze knop. Het indicatielampje
knippert tijdens de keuzefase en gaat
branden tijdens het drogen.
Indicatielampjes
Filter
Het indicatielampje gaat branden als het filter
en/of de warmtewisselaar moeten worden
schoongemaakt.
Maak het filter na iedere cyclus schoon.
Bescherming tegen te veel drogen
Het indicatielampje gaat branden als een
programma met gecontroleerde vochtigheid
wordt gekozen, om de in werking zijnde
beschermingsfunctie aan te geven. De functie
is niet actief in tijd gecontroleerde
programma’s
20’ 40’ 60’
en
.
Programma volgorde
Het
zesde
zintuig
Drogen
Einde
van de
cyclus
Anti-
kreuk
Extra functies
Zoemer
Signalen/geluiden geven het einde van de
droogcyclus aan.
Beschermen
Vermindert de intensiteit van het
droogproces (aanbevolen voor tere stukken).
+
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Lampje pluizenzeff blijft branden nadat we de bak rond de pluizezeef en de uitgang achteraan grondig hebben schoongemaakt en gestofzuigd. Gesteld op 10-6-2020 om 13:57

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 3413 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 3413 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info