Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00122
Zeer
natte
lading
Natte
lading
Lading
Weefsel
programma's &
Droogniveau's
Extra droogfuncties
Delicaat & Snel
kunnen niet tegelijkertijd worden
geselecteerd
Zoemer & Anti-kreuk
kunnen niet tegelijkertijd worden
geselecteerd
Delicaat
Vermindert de
intensiteit van
het droogproces
(aanbevolen voor
tere stukken)
Snel
Verkort de duur
van het
droogproces
(aanbevolen voor
kleine artikelen)
Zoemer
Signalen/
Geluiden geeft
het einde van de
droogcyclus met
intervallen aan
Anti-kreuk
Voorkomt dat
het wasgoed
gekreukt
wordt
Startselectie
Stelt de
starttijd
van de
droogcyclus
uit
Indicatieve
droogtijden
(in minuten)
kg
80’
110’
60’
90’
3,0
5,0
Katoen
Max. 5 kg
Kreukvrij
max. 3,5 kg
65’
90’
50’
75’
3,0
5,0
Kastdroog *
max. 3,5 kg
55’
75’
40’
65’
3,0
5,0
Strijkdroog*
max. 3,5 kg
30’
40’
20’
35’
1,0
2,5
Synthetisch
Max. 2,5 kg
Kreukvrij -
20’
35’
15’
30’
1,0
2,5
Kastdroog * -
15’
30’
10’
25’
1,0
2,5
Strijkdroog -
30’ 20’ 1,5
Finje was
1,5 kg
Speciaal geschikt voor het
drogen van 5 overhemden.
-- -
---
Luchten
Het wasgoed wordt 30 minuten
zonder verhitting gelucht en
opgefrist.
--
---
Completeert het droogproces
of droogt enkele stukken
(geschikt voor alle weefsels).
--
BEKNOPTE HANDLEIDING
Lees ook aandachtig de
“Gebruiksaanwijzing“.
Katoen
Synthetisch
Fijne was
Luchten
Tijd
* De testprogramma's voldoen aan IEC 61121.
AWZ 279
NL
Start
Pauze
Start de droogcyclus. Het
indicatielampje drogen knippert tijdens
de selectiefase.
Druk op de toets om de uiteindelijke
keuze te bevestigen.
Startselectie
Stelt de starttijd van de droogcyclus met
1 tot 9 uur uit.
Om de uitgestelde starttijd te selecteren,
draait u de programmaselectietoets naar
het gewenste programma, selecteert u de
gewenste opties en drukt u op de toets
Startselectie. Met elke druk op de toets zal
de start van de droogcyclus met 1 uur
worden uitgesteld. Druk op de Start/
Pauzetoets om uw keuze te bevestigen.
Startselectie knippert en er wordt afgeteld
met stappen van een uur. Het aftellen
wordt aangegeven door het knipperen van
de startselectie-indicator in de toets.
Tijdens het aftellen zal de trommel van tijd
tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw
te verdelen.
Om de ingestelde starttijd te annuleren of
te wijzigen, draait ude
programmaselectietoets naar “0” of opent
u de deur.
Indicatie
resterende
tijd
Na de cyclusstart wordt er een
standaarddroogtijd aangegeven,
afhankelijk van het geselecteerde
droogprogramma. Na enkele minuten wordt
de tijd aangepast aan de werkelijk
verwachte resterende tijd, afhankelijk van
omvang, soort en vochtigheid van de
belading.
Anti-
kreukbescherming
Verdeelt het wasgoed in de trommel
opnieuw.
Wanneer de Anti-kreukfunctie wordt
geselecteerd en het wasgoed niet uit de
trommel gehaald is, zal een anti-
kreukprogramma van 12 uur worden
geactiveerd.
Tijdens het aftellen zal de trommel van tijd
tot tijd draaien om het wasgoed opnieuw
te verdelen.
Filter
Het indicatielampje gaat branden als het
filter schoongemaakt dient te worden.
Maak het filter aan het einde van elke
droogcyclus schoon.
INDICATIELAMPJES PROGRAMMAWIJZER
Drogen
Afkoelen/
Luchten
Einde
Anti-kreuk
Brandend: Droogfase in werking.
Brandend: Luchtfase in werking.
Brandend: Einde van programma.
Brandend: Anti-kreukfase in werking.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 279 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 279 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info